Столичната община обновява с европейски средства 3 столични училища- 28 СУ "Алеко Константинов" в район "Красна поляна", 48 ОУ "Йосиф Ковачев" в район "Сердика" и 1 СУ "Пенчо Славейков" в район "Оборище".

По време на строителните дейности в трите училища ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност и ще бъде изградена достъпна среда. Проектите включват ремонт на инсталациите и на покрива и поставяне на нови мълниезащитни инсталации, както и облагородяване на дворовете на училищата.

Като част от цялата модернизация на учебната база се предвижда и монтаж на ново оборудване и обзавеждане за трите училища.

Столичната община кандидатства за европейско финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020 г с проект "Изграждане , основен ремонт/ реконструкция на 3 училища на територията на Столична община" . Общата стойност на проектното предложение е 7 448 842 лев с ДДС като безвъзмездната финансова помощ е 6 505 969 лева, а собственият принос за реализация на проектите е 942 873 лева .