На 21 ноември започва кандидатстването по втория етап на операция "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежитe". Целта е до 2021 г. 680 деца и младежи да бъдат изведени от специализираните институции.

Осигурени са 74 млн. лева, с които да бъдат затворени останалите 30 институции за деца и младежи. Благодарение на средствата други 32 000 лица ще получат достъп до социални и здравно-социални услуги.

Процедурата ще се проведе в два компонента. При първия с бюджет 55 605 196 лв. право да кандидатстват имат 33 общини. Те вече са получили финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" за изграждане на социална инфраструктура за новите услуги. Предвижда се да се изградят Центрове за настаняване от семеен тип за деца, Преходни жилища за деца от 15 до 18 г., Наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 г. и Дневни центрове за деца с увреждания. Ще бъдат осигурени и услуги за спешен прием на деца и родители при кризисна ситуация.

С 18 444 864 лв. по Компонент 2 ще бъдат изградени Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, Центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи. Средства ще бъдат насочени и към подбор и обучение на персонала в новите услуги.

Целта на операцията е да продължи процеса по деинституционализация на грижата за деца, които са настанени в Домовете за деца без родители и Домовете за медико-социални грижи за деца, и закриване на тези институции.