Депутатите приеха на първо четене промени в ГПК.

С приемането му ще се обезпечи изграждането на електронна информационна система Национален регистър на запорите, чрез която информацията относно движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори, ще бъде централизирана. Изграждането на регистъра ще гарантира информиране на заинтересованите лица относно тежестите и ограниченията върху движимите вещи, ще повиши сигурността при прехвърлителните сделки и ще оптимизира принудителното изпълнение.

С предложените промени ще се предостави актуална информация и описание на запорираната вещ, като по този начин ще се предотврати възможността за разпореждане с нея. Предвижда се също и уведомяване в реално време по електронен път на заинтересованите страни при налагането на запор или вдигането му, както и при промяна на вписаните обстоятелства.

С приемането на проектозакона се цели предоставянето на електронни административни услуги на всяко лице при спазване на изискванията на Закона за електронното управление, като се предвижда Националният регистър на запорите и системата за електронен публичен търг да функционират на основата на обща информационна система.