"Единственият начин да бъде решен спорът между Закона за енергетиката и Закона за защита на потребителите, е Законът за енергетиката да бъде променен", заяви Димитър Деков, председател на Сдружението за правна помощ на потребителите на пресконференция в БТА.

Той обяви, че днес в СГС е подадена искова молба за преустановяване на нелоялната търговска практика за събиране на т.нар. такса „сградна инсталация”. Тази такса е незаконна, твърдят от сдружението. В иска са включени и т.нар. сгради с хоризонтална сградна инсталация.

Представителите на сдружението са убедени, че исканата такса сградна инсталация е незаконна. Те се позовават на европейска директива, транспонирана в българското право - да не се плаща непоискана и недоставена топлинна енергия.

"Не се дължи от потребителя плащане на непоръчана доставка на стоки - вода, газ, централно отопление. Когато такава доставка бъде осъществена, потребителят е освободен от задължение за плащане", позовават се на европейската практика от сдружението.

В момента има тълкувателно дело на ВКС - да уеднакви практиката на съдилищата. Съдилищата в България не мислят еднакво, заяви Деков.

В разговора се включи и Латинка Георгиева от друго сдружение, която показа документи и се позова на облигационните (договорни б.р.) решения, според които, за да има договор, трябва да има съгласие от двете страни. В един документ се казвало, че интересите на дружеството (Топлофикация) са с приоритет пред интересите на физическите лица.

От сдружението за правна помощ, което даваше пресконференция благодариха за подадената ръка и заявиха: "Темата за Топлофикация се превърна в социален въпрос. Мнозина търсят как да решат този социален проблем".

От Сдружението за правна помощ на потребителите заявиха, че още през 2014 г. са изпратили писмо до еврокомисаря по правосъдие, потребители и равенство на половете Вера Юрова, но до момента нямат резултат.

Малко по-късно журналист ги информира, че има отговор на тяхното запитване, според който доставчикът има правно основание за събиране на таксата. Репликата на пиара на сдружението беше: "Кой анонимен служител на ЕК ви е дал този отговор, ние не знаем".

Журналистът обясни, че през 2010 година Конституционният съд в България е отхвърлил тези искове (за обявяване на незаконна такса "сградна инсталация" - б.р.).

От сдружението потвърдиха, че има такова решение на КС, но то е преди определен член (в който е описана евродирективата в защита на потребителя) от Закона за защита на потребителите да влезе в сила. "Отговорът на ЕК - това не отговор по наше запитване, не сме го получили и не знаем за него", заяви председателят на сдружението.

На въпрос "Защо не сте продължили да питате?", от сдружението обясниха, че единственият орган в ЕС, компетентен да тълкува правото на ЕС, е Съдът на ЕС. Той го тълкува в рамките на заведено производство пред националния съд. Същевременно граждани и неправителствени организации не могат да сезират Съда на ЕС.

Ние сме поискали от нашия съд, който трябва да уважи искането на сдружението и да поиска от ЕС тълкуване, поясниха от сдружението.

Адвокат Гинка Черничерска обясни, че когато има конкретен спор, по който се налага да бъде разтълкувано правото на ЕС, тогава националният съд е този, който се очаква да отправи запитване.

По казуса, каква е ползата от този иск, ако Топлофикация вкара тези разходи (за сградна инсталация - б.р.) на друго място, а не в тази графа, обяснението беше, че могат да предявят и самостоятелен иск. "Той има действие по отношение на лицата, които са потребители на топлинна енергия, посочени в исковата молба. Хиляди са хората, които не ползват топлофикация, но им се налага "сградна инсталация", поясниха мащаба на проблема.

На по-късен етап и граждани могат да се присъединят безплатно към заведения от сдружението за правна помощ иск за спиране на такса "сградна инсталация".

"Искът не е за обезщетения при вреди. Полза ще имат хората, които живеят в София. Хората няма да понесат разноски по делото, това е усилие в защита на обществения интерес. Решението ще действа за всички", обясниха от неправителствената организация.

От сдружението изтъкнаха, че един битов абонат няма почти никакви права.

Освен това Топлофикация София издава счетоводни документи, които вменяват задължения, които са неправилно осчетоводени, поясни адвокат Ангел Стамболийски, който е част от УС на Сдружението.

В залата присъстваше и представител на омбудсмана на Столична община, но даващите пресконференция отказаха да му дадат думата."Аз не съм служител на БТА, не мога да дам думата на Топлофкация", заяви мъжът, отговарящ за връзките с обществеността на сдружението.

"Аз не съм служител на Топлофикация София, аз съм служител на омбудсмана на Столична община", заяви представителят, но това бе края на пресконференцията.