След три години и половина съдебна сага Държавния фонд на Султаната на Оман загуби делото срещу българската държава, което водеше заради фалита на Корпоративна търговска банка. Това става ясно от днешното съобщение на Министерството на финансите.

В него се казва: "На 22.10.2015 г. Държавният резервен фонд на Султаната Оман, в качеството си на акционер в "КТБ" АД, заведе международно арбитражно дело срещу Република България в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (дело № ARB/15/43).

Държавният резервен фонд на Султаната Оман твърдеше по време на делото, че България е нарушила стандартите за третиране на чуждестранни инвеститори, установени в Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между България и Султанат Оман чрез действията на органите на Република България (българското правителство, Българската народна банка и българския съд), свързани с поставянето под специален надзор на "КТБ" АД и последващото отнемане на нейния лиценз. Държавният резервен фонд претендираше обезщетение в размер на 80 милиона евро.

След два тура от писмени защити, през месец декември 2018 г. Държавният резервен фонд на Султаната Оман направи отказ от исковете си срещу България без възможност да ги предяви отново пред този или друг международен трибунал. С това всички претенции на Държавния резервен фонд на Султаната Оман могат да се считат за окончателно отпаднали, а делото - приключило в полза на България.

Припомняме, че Държавния фонд на Султаната на Оман закупи през 2009-а 30% от капитала на КТБ чрез дъщерното си дружество Bulgarian Acquisition Company II, Luxembourg.

След поставянето на банката под особен надзор на 20 юни 2014-а оманците декларираха намерение да представят проект за оздравяването й. Такъв те предложиха през септември 2014-а съвместно с aвстрийската компания EPIC. Проектът обаче не съдържаше заявление за инвестиране на необходимия размер капитал за оздравяване на банката и не осигуряваше средства за възстановяване на нейната ликвидност.

Същината на предложението бе държавата да осигури финансова подкрепа за възстановяването на КТБ, а частните инвеститори да възстановят тази подкрепа след реализация на активи на КТБ. С две думи схемата бе: "държавни пари срещу добри пожелания".

БНБ започва кореспонденция с EPIC с цел да изясни намеренията на водения от нея консорциум. Те обаче стигат до задънена улица в следствие на което в средата на октомври БНБ разпространи следното съобщение: "В медиите бе разпространена информация, че базираната в Австрия компания ЕPIC представлява тримата основни акционери на Корпоративна търговска банка АД (КТБ), разработила е няколко варианта за спасяване на КТБ, желае да рекапитализира КТБ, готова е да добави в капитала на банката самостоятелно или в сътрудничество с държавата 600 млн. лв., но не получава достатъчно съдействие и необходимото разбиране от българските власти, включително БНБ, за да оцени реалното състояние на КТБ.

Във връзка с гореизложеното и в качеството си на държавна институция, която регулира и осъществява надзор върху дейността на банките в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите, бихме искали да поясним следното:

ЕPIC не е представил в БНБ документи, удостоверяващи, че представлява акционера VTB Capital.

EPIC не е представил в БНБ документи, удостоверяващи, че представлява акционера Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L., Люксембург.

Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.L., Люксембург е дружество, косвено контролирано чрез други компании от Генералния държавен резерв на Султаната на Оман. Към настоящия момент EPIC е представил мандатно писмо от Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман (Фонда), който обаче не е пряк акционер в КТБ. Също така мандатното писмо е подписано от лице, за което не е потвърдено, че има представителни права по отношение на Фонда.

EPIC е представил в БНБ единствено редовни оторизационни документи, подписани от "Бромак" ЕООД. По този повод БНБ вече е обърнала внимание, че във връзка с медийните публикации, свързани с разследване за пране на пари и други престъпления срещу собственика на "Бромак" ЕООД Цветан Василев, следва да се имат предвид изискванията за надеждност и пригодност, на които трябва да отговарят лицата, които пряко или косвено притежават или придобиват акции на банка, съгласно българското и европейското законодателство.

В допълнение към това, към настоящия момент от EPIC не са представени поисканите с писма на БНБ от 15 септември 2014 г. и 30 септември 2014 г. документи, удостоверяващи готовността на акционерите, които EPIC евентуално представлява, да осигурят нужните финансови средства за оздравяването на КТБ, както и действителната разполагаемост с такива средства или други активи от страна на тези акционери.

Във връзка с друга част от разпространяваните твърдения следва да бъде отбелязано, че до този момент EPIC не е представил в БНБ планове и варианти за оздравяване или преструктуриране на КТБ или ТБ "Виктория" ЕАД.

Последното засега писмо, изпратено от БНБ до EPIC, е от 3 октомври 2014 г., в което отново се изискват горепосочените документи, като до този момент няма постъпил отговор. На 8 октомври 2014 г. на EPIC са изпратени бележки и предложения по текста на Споразумение за неразкриване на информация, което би следвало да бъде подписано с квесторите на КТБ и ТБ "Виктория" АД. До този момент няма постъпил отговор и по този въпрос.

В заключение бихме искали да заявим, че БНБ отново потвърждава своята готовност за диалог и обсъждане на законово допустимите пазарни решения и предложения за решаване на изключително важния и сложен въпрос с КТБ".

Липсата на конкретни надеждни финансови източници, с които консорциума воден от EPIC да може да оздрави КТБ правят преговорите безсмислени. Резултатът е от тях е нулев и лицензът на банката е отнет, а по-късно тя е обявена в несъстоятелност.

Провалът на тези преговори обаче дава основание на Държавния резервен фонд на Султаната Оман да започне дело срещу България за нанесени щети. В него са ангажирани едни от най-престижните международни адвокатски кантори и експерти по банково дело и банков надзор от международна величина. В крайна сметка претенциите на оманците търпят фиаско.