2017 ще е поредната успешна за комисията година. Това увери председателят на комисията за отнемане на незаконно имущество Пламен Георгиев пред депутатите, които разгледаха годишния й доклад за миналата година.

През 2016 г. са влезли в сила 31 съдебни решения за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност на обща стойност 16 874 445,50 лева. Във връзка със същия период е отчетен положителен резултат в дейността на комисията като четири от влезлите в сила съдебни решения за отнемането на имущество са на стойност над 1 млн. лева. В териториалните звена на комисията са получени 1 994 уведомления за 2 857 лица.

През 2016 г. комисията е приела решения за предявяване на 34 иска за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, като общата стойност на внесените в съдилищата искове е 2 227 362 875,67 лева. по искане на комисията.

С влизането в сила на измененията през месец декември 2016 г. в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество се очаква увеличаване на броя на образуваните производства поради намаляване на прага на несъответствието между имуществото и нетния доход за целия проверяван период от 250 000 лв. на 150 000 лв.

През 2016 г. численият състав на комисията е 198 служители. От започването на работата на комисията са събрани повече от 81 000 000 лева. През 2016 г. по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество е отнето имущество общо на стойност 1 899 849,84 лева. Дейността на комисията обхваща довършване на неприключилите проверки и производства при условията и по реда на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, който предвиждаше да има влязла в сила присъда, както и образуваните проверки и производства по сега действащия закон.

Съгласно параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби на отменения закон, през 2016 г. комисията е взела 1 решениe за образуване на производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. В тази връзка комисията е взела и 3 решения за внасяне на мотивирани искания за допускане на обезпечителни мерки по доклади на директорите на териториалните дирекции. Общата стойност на внесените през 2016 г. искове е в размер на 1 119 583,83 лева.

"Сравнителните данни от предходните години за престъпленията, привличането за чието извършване е предпоставка за започване на проверка показват, че най-голям е делът на престъпленията по чл. 252 от НК (незаконна банкова дейност), по чл. 321 от НК (организиране, участие и членуване в организирана престъпна група), по чл. 354а от НК (държане и разпространение на наркотични вещества) и други", отчете председателят на комисията Пламен Георгиев.

На основата на мотивирани заключения на директорите на териториалните дирекции, през 2016 г. комисията е взела 9 решения за внасяне на мотивирани искания за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност по отменения закон. Броят на внесените искове за отнемане намалява в сравнение с предходните години, като причината е в резултат от постепенното изчерпване на потенциала на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, отчете той.

Всички уведомления са получени на основание чл. 25 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от съответните наблюдаващи прокурори, обясни още Пламен Георгиев.

По постъпилите уведомления са образувани 2 324 проверки. Анализът на престъпленията, привличането за чието извършване е предпоставка за започване на проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, показва, че през 2016 г. - с най-голям относителен дял - 48,54 на сто от общия брой, са престъпленията, свързани с наркотичните вещества и техните аналози (чл.354а-354в от НК), следвани от престъпленията свързани с измама (чл. 209-212а от НК) - 17,30 на сто, престъпленията по чл. 321 от НК (организиране, участие и членуване в организирана престъпна група), престъпленията против финансовата и данъчната система (чл. 253-260, ал. 1 от НК)- 6,41 на сто и 17,47 на сто са други престъпления, попадащи в обхвата на чл. 22, ал. 1 от закона.