Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) уведомява всички граждани, представители на фирми, организации, банки и други доставчици на платежни услуги, че от 01 януари 2018 г. плащането на глоби по наказателни постановления и по фишове (със серия, различна от серия "К" и "Г") за нарушения на Закона за движението по пътищата ще се извършва само по една сметка, администрирана от Главна дирекция "Национална полиция", със следното съдържание:

 • Банка: "Сибанк" ЕАД - офис "Тунджа"
 • BIC: BUIB BGSF
 • IBAN: BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

Считано от 31 декември 2017 г. се закриват следните сметки, администрирани от Главна дирекция "Национална полиция":

 • IBAN: BG32 BUIB 9888 3322 9441 01 - за наказателни постановления
 • IBAN: BG59 BUIB 9888 3322 9441 00 - за фишове (със серия, различна от серия "К" и "Г")

От ГДНП напомнят и че глобите по електронни фишове (със серия "К") за нарушения на Закона за движението по пътищата се плащат както досега по транзитна сметка на името на Фонд за безопасност на движението, която е със следното съдържание:

 • Банка: Българска народна банка
 • BIC: BNBG BGSD
 • IBAN: BG64 BNBG 9661 3100 1477 01

Глобите по наказателни постановления и по електронни фишове (със серия "Г") за нарушения на Кодекса за застраховането се плащат както досега по сметка на името на Гаранционен фонд със следното съдържание:

 • Банка: "Сибанк" ЕАД
 • BIC: BUIB BGSF
 • IBAN: BG56 BUIB 9888 1092 0526 00
МВР пусна онлайн проверка и плащания за глоби

МВР пусна онлайн проверка и плащания за глоби

Проверката може да става по ЕГН и номер на свидетелството за управление на МПС (шофьорска книжка)

Ако наказателното постановление, фишът или електронният фиш са издадени през предходна година и на документа е изписана различна банкова сметка, глобата се плаща по съответната актуална сметка, посочена по-горе.

При попълването на бланката за плащане на глобата най-важните данни за наказателния документ са: серията (за фишове и електронни фишове), номерът, размерът на глобата (70% от размера на глобата се дължи само за електронен фиш, платен в 14-дневен срок от датата на получаването му), трите имена (името на фирмата) на ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ по наказателния документ и неговото ЕГН (ЛНЧ, ЕИК по Булстат).
Повече информация за най-често срещаните грешки при попълване на платежен документ и указания за правилното въвеждане на данни може да намерите в интернет страницата на МВР на следния адрес.

Глобите може да бъдат заплатени: