Пленумът на Висшия съдебен съвет не съгласува проект на решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

В изложените мотиви е посочено, за разлика от предложението на Министерство на финансите да се запази размерът на приходите на нивото на 2019 г. - 116,0 млн. лв. приходи от дейността на органите на съдебната власт, от които 100,0 млн. лв. - съдебни такси, то Висшият съдебен съвет предлага за 2020 г. приходите да се намалят с 6,0 млн. лв., като приходите от дейността на органите на съдебната власт да бъдат определени в размер на 110,0 млн. лв., от които 91,0 млн. лв. от съдебни такси.

Проектът изготвен от Министерството на финансите предвижда разходи по бюджета на съдебната власт в размер на 771.3 млн. лв. или разходите за 2020 г. бележат ръст спрямо утвърдените със Закона за държавния бюджет на България разходи за 2019 г. с 67.0 млн.лв., в т. ч. текущите разходи се увеличават с 69.0 млн.лв., а капиталовите разходи се намаляват с 2.0 млн. лв. С разликата от 88,0 млн. лв. между проекта на бюджет на съдебната власт за 2020 г. /859,3 млн. лв./ и предложението на МФ /771,3 млн. лв./ няма да могат да се обезпечат предвидените дейности от ВСС, посочват  в позицията си. 

По думите им предвидените дейности са назначаване на 110 щ. бр. за съдебни служители, от които 100 бр. за длъжността "съдебен помощник" и 10 щ. бр. за ИВСС, както и обезпечаване на свободните щатни бройки за 6 месеца за 2020 г.

В тези дейности влизат още заложените средства за основен ремонт и придобиване на сгради в размер на 33,0 млн. лв., като сумата е изцяло съобразена с представената информация за 2020 г. по обекти от дирекция "Управление на собствеността на съдебната власт" и актуализиране на възнагражденията и ранговете на съдебните служители и изменение на класификаторите на длъжностите в администрацията на ПРБ, ВКС, ВАС и съдилищата.