В Правосъдното министерство създадоха портал за електронно правосъдие, съобщиха от МП.

Порталът дава пряк достъп на гражданите и бизнеса до редица услуги, предлагани от различни институции - Министерство на правосъдието, Агенцията по вписванията, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", Главна дирекция "Охрана" Национално бюро за правна помощ и Централен регистър на особените залози.

Гражданите ще могат да подават жалби с квалифициран електронен подпис (КЕП), както и да се подават заявки за издаване на дубликати на удостоверения за юридическа правоспособност, съответно също при наличие на КЕП.

Автоматично ще бъдат актуализирани с последни редакции и всички текстове на нормативни актове, които правосъдното министерство има задължение да публикува в портала. Очаква се той да бъде достъпен за гражданите в началото на 2020 година след правно регламентиране на актуализирането на съдържанието му.

Порталът е разработен така, че да може да бъде използвана лесно пълната му функционалност от всички видове мобилни устройства.

Значително е подобрен и достъпа до делата на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Отделните казуси ще могат да бъдат търсени по ключова дума. След това потребителят ще може посредством линк да се запознае с оригинала на текста, публикуван на сайта на ЕСПЧ.

В рамките на проекта бяха проведени две двудневни обучения по едно за администриране на портала и за публикуване на съдържание в портала. Проектът е "Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор "Правосъдие" за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие". Той е с договор BG05SFOP001-3.001-0008-C01/03.10.2017 г.

Проектът е на стойност 485 523 лева, осигурени като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Порталът бе представен официално на пресконференция, на която присъства и зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов с демонстрация от ръководителя на проекта Любов Бончева и от представител на фирмата, разработила портала - "Сиела Норма" АД.