Правителството одобри промени в Правилника за издаване на българските лични документи. Идеята на промяната е да бъде намалена административната тежест за гражданите.

Промените позволяват да се редуцира броят на изискванията за представяне на документи. Улеснени ще бъдат младежите междуи 14 и 18-годишна възраст. Облекчението е свързано с издаването или подмяната на лична карта и паспорт.

При промяна на ЕГН, на имена, на постоянния адрес или на пола и тези факти са отразени в Националната база данни "Население", настоящите промени в закона към заявлението за издаване или подмяна на паспорт или лична карта няма да се прилагат изискваните към момента удостоверителни документи, а те ще се събират по служебен път от МВР.