94 общински наредби бяха оспорени при проверка за законност, извършена от Върховната административна прокуратура.

Целта на проверката е да се установи изпълнението на административнопроизводствените правила при приемането на актове от съответните общински съвети.

Трябва да бъдат спазени следните изисквания: в началото се изработва и публикува проект на акта на интернет страницата на съответната община. На заинтересованите се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, като след законодателната промяна от 4 ноември срокът за обществени консултации е не по-кратък от 30 дни.

Компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища и възражения.

При проверката са установени нарушения на описаните изисквания и са изготвени 94 протеста до съответните административни съдилища.

Сред оспорените наредби са:

  • - Наредби за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в общините Силистра, Габрово, Перник, Велинград, Димитровград, Симеоновград, Пещера, Севлиево, Гълъбово, Трявна, Мездра
  • - Наредби за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в общините Силистра, Перник, Габрово, Радомир, Бобов дол, Трявна, Дряново, Сунгурларе, Трън
  • - Наредби за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на общините Габрово, Перник, Созопол, Поморие, Карнобат, Айтос, Севлиево, Трявна, Мездра
  • - Наредби за управление на общинските пътища в общините Перник, Поморие, Гълъбово, Бобов дол, Несебър, Трявна, Рила
  • - Правилници за организацията и дейността на ОбС Силистра и ОбС Невестино и др.

Към момента 25 прокурорски акта са уважени.