Трайни проблеми има в организацията на полицейските управления.

Това сочи Националният обобщен доклад по проекта на Институт „Отворено общество" "Гражданско наблюдение в полицията".

Наблюдението е направено в периода юни - август 2007 г. Като са извършени общо 291 посещения в 41 РПУ-та в София, Пловдив, Плевен и областна дирекция "Полиция" във Варна и Бургас.

В доклада се открояват два значими нови проблема: липса на условия за работа със задържани лица, които са заразно или психично болни, или се намират в абстинентно състояние и липса на ефективен механизъм за осигуряване на преводачи за задържани чужденци (особено актуален е този проблем за туристическите центрове).

По седем от общо 14 показателя на наблюдението съществуват трайни проблеми. Не се спазват изискванията по отношение на организацията и управлението на помещенията в РПУ; затруднено е осигуряването на правна и медицинска помощ на задържани за 24 часа в полицейски управления лица.

Частичен напредък има по четири от показателите - водене на документацията при задържане, предоставяне на храна на задържаните, хигиена и състояние на местата за задържане.

Практиката за необосновано внасяне на корекции в документите, без яснота - кой и кога ги е извършил, продължава. Тя е по-характерна за София, отколкото за другите градове и поражда съмнения за нарушаване на срока на задържане на лицата в РПУ.

По три от показателите е регистрирана положителна промяна след началото на проекта - подобрена е информираността на задържаните за правата им, както и отношението към тях от страна на полицейските служители. Значително по-малко са сигналите за злоупотреба със сила.

Проект "Гражданско наблюдение в полицията" на Институт „Отворено общество" се осъществява по методология, одобрена от Генерална дирекция "Полиция".

В рамките на проекта, доброволци посещават РПУ без предварително предупреждение и следят за спазването на нормативните изисквания по отношение на задържането на лица за 24 часа в полицията.

През 2006 година проектът се осъществява само в София, а от юни 2007 г. той включва и градовете Пловдив, Варна, Бургас и Плевен.

В настоящия доклад характерните за всички градове проблеми са: осигуряването на дежурен адвокат, медицинска помощ и преводач на задържаните лица, лошо материално състояние на РПУ и липсата на обособени помещения за разпит.

В София помещения за водене на разпит има само в три РПУ-та, а на територията на ОДП- Бургас и гр. Пловдив - само в едно.

Системната практика да се водят разпити в кабинети на дознатели и оперативни работници е сериозна предпоставка за нарушаване на правата на задържаните лица.