Максимално участие и голяма активност белязаха първото публично обсъждане сред професионалните среди и местната власт на механизми и варианти за реформа на съдилищата.

То бе осъществено за съдебния район на Софийския апелативен съд чрез видеоконференция с участието на Красимир Шекерджиев - член на ВСС и координатор по проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата", Калин Баталски - председател на Окръжен съд - Перник, и представител на работната група по Дейност 1 "Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури", Силвия Цанева - ръководител на проекта от страна на изпълнителя "Глобъл Адвайзърс", и Бойка Бойнузова от работния екип.

В обсъждането се включиха 108 представители на общините, адвокати, нотариуси, магистрати и съдебни служители, които поставиха 73 въпроси и коментари.

Съвет в МС ще следи съдебната реформа и борбата с корупцията

Съвет в МС ще следи съдебната реформа и борбата с корупцията

Включва и магистратски организации

Представителите на ВСС и на работния екип по проекта презентираха три възможни модела за реформа на съдилищата: чрез трансформиране на даден районен съд с установена ниска натовареност и липса на кадрова обезпеченост в териториално отделение към друг районен съд; чрез обединяване на две или повече районни съдилища в рамките на даден окръжен район; както и комплексен подход, при който се осигурява възможност за мобилност на магистратите и съдебните служители в районните съдилища в рамките на даден окръжен регион на база на определени стандарти за численост.

Вариантите са базирани на разработени от ВСС критерии за промяна на съдебната карта: минимална численост на магистратите, натовареност на съдилищата, данни за разпределението на населението по съдебните райони, географски разстояния и достъпност на обществения транспорт, индекс за социално-икономическото развитие на съдебните райони и дигитална достъпност и интернет достъп на гражданите.

В рамките на проекта са дефинирани и показатели по критериите натовареност, ефективност и ефикасност, на основата на които са извършени детайлни анализи на съдилищата на ниво районен, окръжен и апелативен съд.

Посочено бе, че разработените три модела, отчитат международния опит в реформирането на съдебната система, практиката на българските съдилища и необходимостта съдебната власт да отговори на съвременните изисквания. Представени бяха силните и слабите страни на предлаганите модели, фазите на тяхното реализиране и оценка на въздействието им. Подчертано бе, че отчитайки спецификата на съдебните райони, екипът ще предложи различен подход при реформата на съдебната карта на районните съдилища.

Целта на обсъждането е да очертае най-подходящия модел за всеки съд, включително съдилища, за които не се налагат промени. Очаква се, посредством публичните обсъждания, да се усъвършенства моделът, който ще бъде предложен на ВСС.

Красимир Шекерджиев - член на ВСС и координатор на проекта, подчерта, че не се търси финансовият ефект от реформата на съдилищата, а се цели постигане на специализация и повишаване на качеството на правосъдието, балансиране на натовареността и модернизиране на съдебната власт.

Предлаганите модели отчитат много повече правата на гражданите, отколкото тези на магистратите, обърна внимание той и призова всички заинтересованите страни да изпращат становища, питания, бележки и други на интернет пощата на ВСС.

Получените идеи, както и тези, предложени на предстоящите публични обсъждания в Пловдив на 07.07.2020 г., Велико Търново на 13.07.2020 г., Варна на 17.07.2020 г. и Бургас на 20.07.2020 г., ще бъдат съобразени от работния екип по проекта.

Изключителна активност в обсъждането показаха Община Костинброд, Съюзът на съдиите в България, и нотариуси. Поставени бяха въпроси относно спецификата на съдебните райони, за мобилността на съдии и съдебни служители, ще има ли съкращения на съдебна администрация, относно финансовата обосновка на моделите и други.