Върховната административна прокуратура предлага на министъра на финансите и на управителя на БНБ да преценят дали трябва да се инициират нормативни промени относно обменния курс при банкоматите.

Поводът за това е образувана преписка по сигнали, че в курортите има банкомати, които удържат до 15% от сумата при теглене на пари. Посочено е още, че Българската народна банка предлага регулацията за обмяната на валута чрез банкомати да се приравни с тази за обменните бюра с аргумента, че "по този начин ще се ограничи прилагането на неизгодните обменни курсове при теглене на суми от сметка с чужда валута".

В акта на ВАП се цитират разпоредби от Закона за платежните услуги и платежните системи, който урежда изискванията към дейността на доставчиците на платежни услуги и видовете им; условията и редът за лицензиране и осъществяване на дейност от платежните институции; изискванията за предоставяне на информация при извършване на платежни услуги; правата и задълженията на страните при извършването на платежни услуги; условията и редът за лицензиране; платежният надзор и др.

Цитира се и Валутният закон, според който в министерството на финансите се поддържа публичен регистър на лицата, които извършват дейност като обменно бюро, а министърът на финансите издава наредба, с която определя условията и реда за вписване в нарочен регистър и изискванията към дейността на обменните бюра.

Изяснено е, че няма изрична и конкретна уредба. По тези съображения ВАП прави въпросното предложение.

Прокуратурата трябва да получи информация за предприетите мерки в кратък срок.