От Върховния касационен съд (ВКС) разтълкуваха въпроси, свързани с прекратяването на трудовия договор от работодателя. Решението бе съобщено от ВКС.

В решението се казва, че няма основание за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда (КТ), ако при сключването на договора работникът или служителят не отговаря на въведените от работодателя изисквания за образование или професионална квалификация за изпълняваната работа. Основание за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ има, ако тези изисквания са въведени с нормативен акт.

Трудовият договор може да бъде прекратен основателно, ако по чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ, ако има промяна на всички изисквания за заемане на длъжността, извън тези за образование и професионална квалификация.

  1. В заповедта за прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ работодателят е длъжен да посочи липсващите качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата чрез изброяването им или като посочи начина, по който работникът се справя с възложената работа, пишат магистратите.

Повод за това тълкувателно дело е наличието на противоречива съдебна практика при прилагането на посочените разпоредби от Кодекса на труда (КТ) от различни състави на Върховния касационен съд (ВКС).

В мотивите на решението се казва, че сключването на трудов договор при начална липса на изискванията на работодателя за определена длъжност не е пречка за съществуване на самия договор. Работодателят преценява, че определен кандидат може да изпълнява възложената работа в интерес на предприятието на базата на професионалния опит на работника или служителя на същата или сходна позиция или от липсата на друг кандидат за вакантната длъжност.

Според върховните съдии, ако работодателят се е съгласил, че притежаваните от работника или служителя образование и/или квалификация не представлява обективна причина за изпълнението на трудовата функция при сключване на трудовия договор, но впоследствие е прекратил трудовото правоотношение поради липсата им за заемане на съответната длъжност, работодателят всъщност ще се позовава на въведените от него изисквания при приемане на работа, за които самият той е приел, че не са били пречка да се изпълнява трудовият договор.

Ако е нает работник и след това стане ясно, че неговата квалификация не отговаря на нормативно установената, работодателят може да поиска договорът да бъде обявен за недействителен с иск по чл. 74 от КТ. Според върховните съдии, докато не бъде обявена недействителността на трудовия договор с влязло в сила решение на съда, ще е налице действително правоотношение, което може да бъде прекратено от работодателя на всяко едно от изчерпателно изброените основания за прекратяването му.

Различията в основанията за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 и т. 11 от КТ се проявяват по отношение на правните последици при прекратяване на трудовия договор.

Само в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ работодателят трябва да съблюдава разпоредбата на чл. 333, ал. 1 от КТ, която установява предварителна закрила при уволнението на определени категории работници и служители. Когато работникът или служителят попадат в обхвата на случаите, при които прекратяването на трудовия договор от работодателя е възможно само след предварително разрешение от Инспекцията по труда, е необходимо да бъдат разграничени хипотезите на чл. 328, ал. 1, т. 6 и т. 11 от КТ, пишат от съда.

С промяна от 1992 г. се приема ново основание за прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие . Това не дублира съществуващото от 1986 г. уволнително основание по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, а въвежда изцяло ново основание за прекратяване на трудовия договор, при промяна на изискванията за изпълняваната работа, извън изискванията за образование или професионална квалификация.

Разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ са за промяна на всякакви други изисквания, но не и на тези за образование и професионална квалификация. Образователните са по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ.

"Ето защо в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ промяната се отнася конкретно до изискванията за образование и професионална квалификация, а в другата хипотеза по т. 11 - каквито и да са други професионални изисквания - трудов стаж, допълнителни нови знания и умения, но без да се променят изискванията за образование и професионална квалификация, т. е. всички останали изисквания, необходими за изпълнението на трудовата функция", пише в тълкувателното решение.

Необходимостта работодателят да посочи фактическото основание за прекратяване на трудовия договор поради липса на качества се извлича от правилата за индивидуализация на волеизявлението, при отчитане значението на принципите за защита на правото на труд и законоустановеност на основанията за уволнение.

В случая същественото съдържание на волеизявлението за прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя е основанието за прекратяване. Чрез посочването му се постига нужната индивидуализация. Основанието за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ е формулирано като общо оценъчно и неопределено понятие - "липсата на качества за изпълнение на работата", се казва в решението на ВКС.

За да се стигне до това решение трябва да има трайно неизпълнение на трудово задължение в качествено, количествено или във времево отношение. То трябва да бъде причинено от липса на знания, умения или навици.