За въвеждане на 5 % диференцирана ставка на ДДС за храните въобще и в частност на хлебопроизводството от 2017 г. настояха от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) и КТ „Подкрепа”. Те сключиха споразумение в тази връзка.

Президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов обясни, че ще продължи тази стъпка за диференцирано ДДС и за други стоки от първа необходимост, каквито са мляко, зеленчуци, учебници и книги и лекарства.

Председателят на Управителния съвет на НБСХС Мариана Кукушева заяви, че за пръв път получава реална подкрепа от социалните партньори.

Страните в споразумението са на мнение, че диференцираната ставка за храните ще има положителен социален ефект. Тя ще стимулира крайното потребление и в крайна сметка ще постигне намаляване на сивия сектор в производството на храни и увеличаване в приходите в хазната. Ще позволи и разкриването на нови работни места и повече постъпления в осигурителната система.

Сред основните обсъдени теми е нивото на цените на храните от първа необходимост, чиито ръст в отделни периоди е два пъти по-висок от ръста на инфлацията. Това особено се отнасяло за хляба.

Дискутирано е и безконтролното разширяване на сивия сектор, особено в областта на хлебопроизводството. Двете страни в споразумението са обсъдили и необходимостта от спешни мерки за ограничаване на сивия сектор, застоя на крайното потребление, анализите за приложение на ДДС в ЕС и в световен мащаб.

Според анализа само Дания има единна ставка ДДС. Европейската комисия е издала нарочни директиви за приложението на ДДС в диференциран вариант. Освен това се счита, че по-ефективен начин за стимулиране на потреблението на полезни храни е намаляването на тяхното ДДС – вместо рестрикцията данък вредни храни.