Общият индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи", изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година. Това гласят предварителни данни през първото тримесечие на 2018 г., обобщени от Националния статистически институт (НСИ).

Ръст се наблюдава при всички дейности в сектора, като най-висок е при "Воден транспорт" - с 19.9%.

6% спад при товарния транспорт за първото тримесечие отчита НСИ

6% спад при товарния транспорт за първото тримесечие отчита НСИ

Спадът за първото тримесечие на 2018 в сравнение с 2017 г. е и при водния транспорт

Общият индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" нараства с 4.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година.

Най-голямо увеличение е отчетено при "Информационни услуги" и "Издателска дейност" - съответно с 26.5% и 20.1%. Спад е регистриран единствено при дейност "Далекосъобщения" (4.4%).

При други бизнес услуги има увеличение спрямо предходното тримесечие при повечето дейности, като то е най-голямо при "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението". Увеличението е с 38.0%.

Най-съществено намаление е регистрирано при "Дейности по наемане и предоставяне на работна сила" - с 21.6%.

През първото тримесечие на 2018 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 12.2% в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. Увеличение се наблюдава при всички дейности, като най-значително е при "Пощенски и куриерски услуги" (18.3%) и "Воден транспорт" (16.2%).

Общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" е с 22.4% по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2017 година. Нарастване на индекса на оборота има при почти всички дейности, като най-голям е ръстът при "Информационни услуги" - с 56.4%, "Дейности в областта на информационните технологии" - с 39.7%, и "Производство на филми и телевизионни предавания,

звукозаписване и издаване на музика" - с 32.9%. Спад се наблюдава само при дейност "Далекосъобщения" (0.7%).

При други бизнес услуги увеличение спрямо първото тримесечие на 2017 г. е регистрирано при всички дейности. Най-съществен е ръстът на "Дейности по почистване" - с 28.4%.

Нарастването в сектор "Юридически дейности; Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации; Консултантски дейности в областта на управлението" е с 26.6%.

"Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации" - с 24.1%.

От НСИ уточняват, че сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред и е особено подходящо за дългосрочни сравнения на данните.

Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в тримесечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в тримесечията, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе за спад на оборота в някои дейности).