По данни на Националния статистически институт през октомври 2018 г. общият индекс на цените на производител се покачва с 1.3% спрямо предходния месец.

По-високи цени са регистрирани при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.6%, и в преработващата промишленост - с 1.3%. За сметка на това в добивната промишленост е отчетено намаление - с 0.7%.

По-съществено покачване на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 5.3%, и при производството на напитки - с 0.6%. Намаление е регистрирано при производството на превозни средства - с 0.4%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 0.3%.

В сравнение със същия месец на 2017 г. през октомври тази година общият индекс на цените на производител нараства с 4.4%. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.9%, и в преработващата промишленост - с 4.5%. В добивната промишленост е отчетено намаление - с 5.6%.

В преработващата промишленост по-съществен ръст на цените се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него - с 5.2%, обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4.8%, и производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4.6%. Намаление на цените е регистрирано при производството, некласифицирано другаде - с 1.1%.

Снимка 392301

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2018 г. се покачва с 0.8% спрямо предходния месец. Нарастване на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2.0%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%, и в преработващата промишленост - с 0.6%.

В преработващата промишленост по-високи цени спрямо предходния месец се наблюдават при производството на основни метали - с 2.1%, и при производството на химични продукти - с 0.7%. По-ниски цени са отчетени при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0.2%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2018 г. нараства с 3.9% в сравнение със същия месец на 2017 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.9%, и в преработващата промишленост - с 4.0%. В добивната промишленост е отчетено намаление на цените - с 4.2%.

През октомври 2018 г. по-високи цени в преработващата промишленост спрямо октомври 2017 г. са отчетени при производството на химични продукти - с 5.9%, и при производството на дървен материал и изделия от него - с 4.3%. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 3.9%.

Снимка 392302

Източник: НСИ

Индексът на цените на производител на международния пазар през октомври 2018 г. се покачва с 2.2% в сравнение с предходния месец.

В преработващата промишленост цените нарастват с 2.0%, като по-съществено покачване е регистрирано при производството на основни метали - с 5.9%. Намаление се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 1.3%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през октомври 2018 г. нараства с 5.3% в сравнение със същия месец на 2017 година.

В преработващата промишленост цените се покачват с 5.0%. По-високи цени са отчетени при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 6.6%, производството на дървен материал и изделия от него - с 6.3%, и обработката на кожи и производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 5.3%. Намаление на цените се наблюдава при производството, некласифицирано другаде - с 1.3%.