Агенцията за приватизация обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на ВЕЦ "Тича" обособена част от "Топлофикация Шумен" ЕАД, Шумен.

Предметът на дейност на ВЕЦ "Тича" е производство и пренос на електрическа енергия, водоснабдяване и други

Началната тръжна цена е 230 000 лева, а стъпката на наддаване -20 000 лева. Депозитът за участие в търга е в размер на 70 000 лева.

Цената на тръжната документация е 1000 лева и може да бъде закупена от Агенция за приватизация, стая 412.

Срокът за закупуване на документацията е 15 дни, считано от датата на обнародване на решението за определяне на метод в Държавен вестник. Срокът за подаване на предложения за участие в търга, както и самият търг, ще се проведат  в 14.00 часа на двадесетия ден от обнародването на решението в Държавен вестник, в сградата на АП.