Работодателските организации АОБР, АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват с писмо до финансовият министър Владислав Горанов да ускори приемането на промените в Закона за счетоводството относно независимия финансов одит.

На 30 август на сайта на Министерство на финансите е публикувано за обществено обсъждане предложение за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с което в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за счетоводството.

Работодателите със съжаление отбелязват, че в предложението за изменение и допълнение на Закона за счетоводството липсват подкрепените от АОБР и от Националния икономически съвет "предложения за премахване на допуснато под лобистки натиск пререгулиране при определяне на предприятията, подлежащи на задължителен одит на годишните финансови отчети".

Те продължават да поддържат изцяло и недвусмислено подкрепата си за повишаване на праговете за задължителен независим финансов одит и отпадането на алинеи, с които са въведени необосновани изисквания за задължителен одит, базирани единствено на правната форма на юридическото лице, но не и на обективни критерии.

Работодателите настояват в рамките на дадените от закона правомощия на Горанов: "да отговаря за разработването, координирането и контрола при осъществяването на държавната политика в областта на данъчната и счетоводна политика, да инициира законодателни промени, с които да бъдат облекчени над 6 000 малки български предприятия от финансовата и административна тежест, която Закона за счетоводството им налага, задължавайки ги да одитират годишните си финансови отчети".

Вместо намаляване на административната тежест и усъвършенстване на регулаторната рамка закона поставя изисквания непропорционални на финансовите възможности на малките предприятия. Цялостна политика на ЕС е да се предвиждат мерки за подобряване на условията, при които оперират малките и средни предприятия.

В противоречие с тази политика стойностните прагове за задължителен одит, въведени в Закона за счетоводството, възпрепятстват създаването на благоприятна среда за икономическата активност на малките предприятия и необосновано затрудняват осъществяваната от тях дейност.

"В България, извършването на одит на малки предприятия се превърна в едно утежняващо задължение, при което поради ограничените финансови възможности на предприятията се избира най-ниската оферта, а не най-качествената услуга. Ниската цена съответно води до формално изпълнение на одиторската дейност, което потвърждава тезата, че одиторската заверка на малките предприятия е излишна и ненужна услуга - и за предприемачите, и за обществото", допълват работодателите.

Според тях, остава неясна причината за въвеждането на многократно по-ниски прагове за задължителен одит на предприятията. В почти 100 % от малките предприятия, които се одитират съгласно действащото законодателство, едни и същи физически лица са както собственици на капитала, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна-одитор да гарантира достоверността на финансовите отчети на предприятията им.

Лобизъм на поразия около промените в Закона за счетоводството

Лобизъм на поразия около промените в Закона за счетоводството

Няколко хиляди малки предприятия срещу няколко китки одиторски компании