По предварителни данни през май 2020 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.3% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват намаление от 14.1% на строителната продукция през май 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година.

Това показват данните от последното проучване на Националния статистически институт.

През май 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.4%, а от сградното строителство - с 0.2%.

На годишна база е регистриран спад на календарно изгладения индекс през май 2020 г. както при сградното строителство - с 16.6%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 10.5%.

По предварителни данни през май 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 0.1% в сравнение с април 2020 година.

През май 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 16.1% спрямо съответния месец на 2019 година.

През май 2020 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 5.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.7%, а увеличение - в преработващата промишленост - с 1.1%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 52.2%, производството на облекло - с 18.9%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 18.7%, производството на мебели - с 14.1%. Съществено намаление е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - с 18.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 16.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 6.4%.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 16.9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.5%, и в добивната промишленост - с 8.2%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 60.6%, производството на тютюневи изделия - с 46.2%, производството, некласифицирано другаде - с 44.4%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 39.3%.

Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на основни метали - с 16.2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 8.1%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 5.1%.

По предварителни сезонно изгладени данни през май 2020 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени запазва нивото от предходния месец.

През май 2020 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 20.4% в сравнение със същия месец на предходната година.

През май 2020 г. е регистрирано намаление на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 11.4%. Увеличение спрямо април се наблюдава при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 6.5%, и при търговията на дребно с нехранителни стоки - с 2.7%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали най-съществен ръст е отчетен при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 75.5%, и при търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 12.7%. Понижение на оборота е регистрирано при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 5.9%.

През май 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се наблюдава спад на оборота при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 33.9%), търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 18.0%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (със 17.4%).

По-значителен спад в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистриран при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 53.2%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 24.9%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 16.5%. Увеличение е отчетено при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 15.0%.