"Булгаргаз" предлага на КЕВР да утвърди през април цената на природния газ да бъде по-евтина с 40% или с 17,83 лв./MWh, съобщиха от дружеството.

В съответствие с изискванията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за м. април 2020 г., в размер 26,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ и за лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия (ЗЕ, чл. 30, ал. 1, т.7).

В сравнение с утвърдената за първото тримесечие на 2020 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената от "Булгаргаз" ЕАД цена за м. април 2020 г. е по-ниска с 40,49% или с 17,83 лв./MWh. Намалението на цената се дължи на успешно приключилите преговори на "Булгаргаз" ЕАД с ООО "Газпром eкспорт" за предоговаряне на механизма на ценообразуване на доставната цена на природния газ за България.

На 2 март тази година "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром eкспорт" подписаха Допълнение към Договора за доставка на природен газ, с което беше договорен новият механизъм за ценообразуване на доставната цена по хибридна формула, включваща петролна компонента и хъбова индексация, която е преобладаваща във формулата.

Преговорите между двете компании за преразглеждане на цената се проведоха при условията на "механизма за преразглеждане на цена", заложен в Ангажиментите, поети от ООО "Газпром eкспорт" пред Европейската Комисия.

Допълнението влиза в сила, считано от 01.03.2020 г., като ценообразуването занапред ще е на месечна база. Съгласно Допълнението и Ангажиментите, поети от ООО "Газпром eкспорт" пред Европейската Комисия, новата ценообразуваща формула се прилага ретроактивно, считано от 05.08.2019 г. - датата, на която "Булгаргаз" ЕАД изпрати на ООО "Газпром eкспорт" искането за преразглеждане на цената на газа.

Прилагането на новия ценови механизъм ще доведе до разлики в доставните цени по месеци за периода 05.08.2019 г. - 29.02.2020 г., както и до формиране на сума за този период, която ООО "Газпром eкспорт" ще възстанови на "Булгаргаз" ЕАД.

"Булгаргаз" ЕАД предприе съответните действия пред КЕВР, с цел регулиране и уреждане на отношенията между Обществения доставчик и неговите клиенти за периода до 31.03.2020 г., във връзка със сключеното с ООО "Газпром eкспорт" Допълнение към Договор за доставка на природен газ.

В съответствие с изискванията "Булгаргаз" ЕАД трябва в едномесечен срок преди подаване на заявлението за изменение на цените в КЕВР, да уведоми медиите.

От "Булгаргаз" ЕАД съобщават, че прогнозната цена на природния газ за м. май на 2020 г., образувана в съответствие с чл. 17 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е в размер на 26,00 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с предложената за утвърждаване от КЕВР цена за м. април на 2020 г. (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за м. май на 2020 г. е по-ниска с 0,21 лв./MWh или с 0,80%. Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 09.03.2020 г. и е неокончателна.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за м.май на 2020 г. ще бъде внесено в КЕВР на 10.04.2020 г.