През третото тримесечие на 2009 г., общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.0% спрямо трето тримесечие на 2008 година.

Увеличението спрямо същия период на предходната година в индустрията е 8.2%, в услугите - 9.6% и в строителството - 29.3%, показват предварителните данни на Националния статистически институт, цитирани от Money.bg.

По икономически дейности, през трето тримесечие на 2009 г. най-висок ръст спрямо същия период на предходната година е отчетен в дейности "Строителство"- 29.3%, "Култура, спорт и развлечения" - 20.5% и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 18.0%.

Най-нисъки са стойностите в секторите "Добивна промишленост" и "Финансови и застрахователни дейности", съответно с по 2.4%.
Намаление с 4.0 % на общите разходи за труд е регистрирано в икономическа дейност "Професионални дейности и научни изследвания".

В състава на общите разходи за труд, разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 13.0%, спрямо трето тримесечие на 2008 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 2.6%.

По икономически дейности, изменението на разходите за възнаграждения, спрямо същия период на предходната година варира от - 3.1% за "Професионални дейности и научни изследвания" до 31.3% за "Строителство".