Намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 13.3%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.7%, производството на химични продукти - с 8.7%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7.0%. Информацията е на НСИ.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 31.5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.9%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 15.4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 15.3%.

По предварителни данни през юли 2018 г. индексът на промишленото производство намалява с 1.2% в сравнение с юни 2018 година.

През юли 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистрирано увеличение от 1.0% спрямо съответния месец на 2017 година.

През юли 2018 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - със 17.4%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.7%, и в преработващата промишленост - с 0.5%.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 2.1%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 8.8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%.

По предварителни данни индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 1.5% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение с 0.9% на строителната продукция през юли 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година.

През юли 2018 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като нарастването на продукцията от гражданското/инженерното строителство е с 2.8%, а от сградното строителство - с 0.6%.

През същия месец оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.2% спрямо предходния месец.

В сравнение със същия месец на предходната година оборотът в търговията на дребно бележи ръст от 4.9%.

През юли 2018 г. се наблюдава увеличение на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 0.6%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.4%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - по 0.1%.

Намаление е отбелязано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.3%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.3%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.2%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 0.1%.

В сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства по-значително при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 14.0%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 13.4%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 9.7%.

Спад е регистриран при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 6.1%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1.1%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.7%.