По предварителни данни на НСИ, през март 2018 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.1% спрямо предходния месец.

През март оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 2.3% в сравнение със същия месец на предходната година.

Снимка 355344

Източник: нси

През март се наблюдава по-значителен ръст на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 8.3%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.1%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.5%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.2%.

Намаление е отбелязано при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 3.7%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.1%.

Снимка 355345

Източник: нси

През март 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки- с 14.6%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 8.9%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия- със 7.7%,и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита- с 4.6%.

Спад е регистриран при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - по 9.8%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 7.0%, и търговията на дребно с разнообразни стоки - с 2.4%.

Снимка 355346

Източник: нси

Индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.7% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват намаление от 1.5% на строителната продукция през март 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година.

Снимка 355350

Източник: нси

През март индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец.

Намалението на продукцията от гражданското/инженерното строителство е с 1.1%, а от сградното строителство - с 0.3%.

Снимка 355351

Източник: нси

На годишна база спадът на строителната продукция през март 2018 г., изчислен от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където намалението е с 5.8%, докато при сградното строителство се наблюдава увеличение с 1.9%.

Индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 2.3% в сравнение с февруари 2018 година.

През март при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1.7% спрямо съответния месец на 2017 година.

Снимка 355357

Източник: НСИ

През март увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.8%, в преработващата промишленост - с 1.4%, и в добивната промишленост - с 0.2%.

По значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на хранителни продукти - със 7.1%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 6.9%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 6.0%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 5.9%.

Спад е регистриран при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.7%, производството на превозни средства, без автомобили - с 1.6%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.9%.

Снимка 355358

Източник: НСИ

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.8%, и в преработващата промишленост - с 0.7%, а спад е регистриран в добивната промишленост - с 8.7%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 52.4%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15.1%, производството на електрически съоръжения - с 10.7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 9.6%.

Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 22.0%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 13.2%,производството на облекло - с 8.4%, производството на основни метали - с 5.6%.

Снимка 355359

Източник: НСИ