Първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2017/2018 г. продължава с изпити по журналистика и химия. В неделя, на Цветница, е и събеседването за специалност "Музикални медийни технологии и тонрежисура", съобщиха от Софийския университет.

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 427. Виляна Панталеева от София изтегли темата "Лесни пари", по която ще пишат кандидат-студентите. Бяха изтеглени и още две контролни теми: "Пътят на Европа" и "Победи и загуби".

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен писмен и устен изпит, са: "Журналистика", "Връзки с обществеността" и "Книгоиздаване".

В 9.00 часа във Факултета по начална и предучилищна педагогика започна и конкурсният изпит за новата специалност "Музикални медийни технологии и тонрежисура". Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 13.

На писмения изпит по журналистика трябва да се оценят способността на кандидат-студентите да създават цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. Работата може да бъде написана в свободно избрана от автора прозаична форма и достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла обем.

Темите за писмения изпит са от съвременния обществен, политически, икономически и културен живот, отразен в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет.

Изпитната комисия формулира темите непосредствено преди изпита. Изпитът започва с изтеглянето на една тема от кандидат-студент, като контролно се отварят поне още две теми. Писменият изпит продължава 3 астрономически часа.

Конкурсният изпит за специалност "Музикални медийни технологии и тонрежисура" за кандидат-студенти се провежда под формата на събеседване, на което кандидат-студентите представят портфолио с медийни реализации в един от посочените по-долу варианти и предоставени на стандартен звуконосител или личен преносим компютър.

Кандидатите могат да представят:

  • Аранжименти;
  • Звукозаписни проекти;
  • Рекламни клипове;
  • Ремикси и други;

По време на събеседването се дискутира начинът на изработка, концепцията и изпълнението.

Кандидатстудентският изпит по химия е писмен и е с времетраене четири астрономически часа. Той се състои от две части - тест и логически задачи. Тестовите въпроси са 20 и включват материал по неорганична и органична химия, с изборен отговор (един от пет). Логическите задачи са четири - две по неорганична и две по органична химия.

При подготовката за изпита могат да се използват всички одобрени от МОН действащи учебници за 7, 8, 9 и 10 клас задължителна и профилирана подготовка. Материалът от учебниците за 11 и 12 клас профилирана подготовка могат да се използват като допълнителна литература за по-пълно изясняване на материала от програмата.

В конкурсния изпит няма да бъде включен материал извън изпитната програма.

Отговорите на въпросите от теста се събират един час след началото на изпита. На всеки въпрос трябва да се отбележи само едно вярно решение. Въпроси с повече от един отбелязан отговор се приемат за невалидни. За всеки верен отговор на въпрос от теста се дават 2 точки. Максималният брой точки за теста е 40.

Логическите задачи включват по няколко условия. Оценяват се само верни отговори на поставените в тези условия въпроси. Някои от въпросите могат да изискват обяснение на определени химични факти или закономерности. В такъв случай се очаква кратко обяснение и само на това, за което се пита.

При решаване на логическите задачи кандидат-студентите трябва да покажат, че разбират учебния материал. От бъдещите химици се очаква да представят определен минимум от знания по химия, които умеят да приложат за конкретни химични проблеми. На изпита кандидат-студентите трябва да демонстрират и добра химична култура.

Обемът на задачите е съобразен с времетраенето на изпита. Общият брой на точките от втората част на изпита е 80. В зависимост от сложността, всяка задача носи от 15 до 25 точки.

На всеки кандидат-студент по време на изпита ще бъдат предоставени помощни материали (периодична таблица, таблица за разтворимост, ред на относителна активност и ред на електроотрицателност), ако са необходими за решаване на изпитното задание.