Четирима нови академици в областта на биологическите и инженерните науки избра днес Събранието на академиците на БАН. В научната област "Науки за Земята" не е избран академик.

В отделение "Биологически науки" за академици са избрани:

Академик Румен Панков. Роден е през 1955 г. Той е световноизвестен учен в областта на клетъчната и молекулярната биология. Работи в Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 2012 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Академик Драга Тончева. Родена е през 1950 г. Тя е световноизвестен специалист в областта на медицинската генетика и геномика. Работи в Медицинския факултет на Медицински университет - София. През 2015 г. е избрана за член-кореспондент на БАН.

В отделение "Инженерни науки" са избрани:

Академик Красимир Атанасов. Той е роден през 1954 г. Световнопризнат учен в областта на интелигентните системи. Дефинира понятието "обобщени мрежи" и развива теория, обхващаща връзките им с различни модификации и други структури. Дефинира и понятието Интуиционистки размити множества и поставя началото на интензивни изследвания на този важен некласически тип размити системи. Работи в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН. През 2012 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Академик Христо Белоев е роден през 1958 г. Той е водещ български учен в изследването, разработката и внедряването на съвременна земеделска техника и нови противоерозийни, енергоспестяващи и екологично чисти технологии за равнинни и наклонени терени. Ректор е на Русенския университет "Ангел Кънчев". През 2014 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Вчера пък БАН избра четирима нови академици в областта на природоматематическите науки.

Направление "Математическите науки"

Академик Олег Мушкаров. Роден е през 1951 г. Математик на световно равнище, с научни приноси в такива модерни области като диференциалната геометрия, многомерния комплексен анализ и математическата физика, които са високо ценени в света. Със значим принос в издигането на равнището на извънкласната работа по математика с талантливи ученици в България и в чужбина. Работи в Института по математика и информатика на БАН. През 2012 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Направление "Физически науки"

Академик Николай Витанов. Роден е през 1964 г. Водещ учен в света по квантова информатика и кохерентен контрол на квантови системи. Сред първите 2% на най-добрите учени в света според класацията на престижния Станфордски университет. В момента е заместник-ректор по научната и проектната дейност на Софийския университет. През 2014 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Направление "Химически науки"

Академик Николай Денков. Роден е през 1962 г. Световноизвестен учен в областта на химията - колоидно-дисперсни системи и техните приложения в индустрията и бита. Сред първите 2% на най-добрите учени в света според класацията на престижния Станфордски университет. Работи в Софийския университет "Св. Климент Охридски"- Факултет по химия и фармация. През 2018 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Направление "Химически науки"

Академик Константин Хаджииванов. Роден е през 1958 г. Световнопризнат учен в областта на химията на повърхностите, която е в основата на важни процеси като адсорбция и катализ. Сред първите 2% на най-добрите учени в света според класацията на престижния Станфордски университет. Работи в Института по обща и неорганична химия на БАН. През 2012 г. е избран за член-кореспондент на БАН.