250 лв. еднократна помощ ще получат първокласниците, чиито семейства имат ниски доходи, реши правителството. С такава помощ ще бъдат подпомогнати около 46 000 деца, които ще тръгнат на училище през септември.

Право да получат еднократна помощ имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 400 лв.

Министерски съвет реши, че условието за доход не е валидно за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето.

Срокът за подаване на заявление-декларацията за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не до 15 октомври на текущата учебна година.