Игор Дамянов, просветен министър през посочения периодФондът „Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката е осъществявал дейността си в условия на нелегитимна Национална стратегия за научни изследвания и неразработен план за действие.

Това са заключенията, направени след одита на Сметната палата на дейността на фонда в периода януари 2003 - септември 2005 година.
Фондът има за цел финансово да подкрепя проекти и дейности за насърчаване на научни изследвания, за решаване на основни проблеми в научноизследователската дейност.

През одитирания период от Фонда са финансирани проекти и програми на обща стойност 11.497 млн. лв., от които за 2003 г.- 2.12 млн. лв., за 2004 г.- 2.232 млн. лв. и за 2005 г. - 7.145 млн.. лв. бюджетни средства като субсидия от държавния бюджет.

Ограничени са юридическата самостоятелност и финансовите правомощия на Фонда.
Годишното оперативно планиране не е обвързано с цели и мерки от годишния доклад за състоянието на научните изследвания.

Финансирането на научните области е в резултат на отделни решения на Изпълнителния съвет на Фонда, като създадените условия не гарантират успешно провеждане на национална научна политика от Фонда, се казва в съобщението на Сметната палата.

За подобряване дейността на фонда палатата дава редица препоръки на министъра на образованието и науката и Националния съвет за научни изследвания.