Министерството на образованието и науката стартира два проекта след кризата с коронавируса в образователната система - "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" и Приобщавашо образование". Проектите стартират със средства от европейските фондове.

Първият проект е за възстановяване на системата, негов ръководител е Влади Станчев, директор на Дирекция "Проекти" в МОН. Проектът се казва накратко "React - Eu" и неговата цел е да подсили образователната система с цел дистанционно обучение при кризи.

Проектът ще трае 3 години, средствата за него ще са 109 млн.лв. и стартира на 12 февруари. Целта е да се проверят условията в училищата и да се осигурят средства на всички ученици, да се усъвършенстват цифровите умения на преподаватели, ученици, родители.

Проектът има пет дейности - купуване на технически устройства за училищата и предоставяне по определен механизъм с цел да се подсили технологичният фонд и в ситуация на криза да се предоставят на ученици. Другите средства ще са към учители, родители-медиатори, които са изпитвали затруднения и не се чувстват сигурни в себе си, цели са да се даде добра основа да се включват в дистанционното обучение и да се намали рискът за отпадане на ученици от системата.

Дават 30 лв. допълнително за интернет на учителите
Обновена

Дават 30 лв. допълнително за интернет на учителите

Вълчев: Над 80% от учителите работят с електронни дневници

Друга дейност е да се подкрепят ученици, които са отсъствали по здравословни причини, те да бъдат подпомогнати допълнително чрез допълнителни часове, за да наваксат изпуснатото.

Предвижда се да се обхванат около 210 000 ученици от предучилищно образование, които преминават в първи клас - да се подготвят за преминаване на дистанционно обучение. По проекта ще се обхванат 20 000 учители и 210 000 родители и медиатори. Общо за всички години ще се обхванат 37 300 ученици. Целта е трансформация на образованието, декларираха от МОН.

Вторият проект "Приобщаващо образование" - за деца със специални потребности и в риск, и ще се бори с последиците от коронавируса и елиминиране на психологическите и социалните елементи.

Негов ръководител е Грета Ганчева, директор на Дирекция "Приобщаващо образование". Проектът ще е 3 години и струва 31 млн.лв. В него вече са включени със заповед на министъра на образованието 22 детски градини и 442 училища до основната степен на образование.

100 000 компютри има в училищата, доволен Вълчев

100 000 компютри има в училищата, доволен Вълчев

Ще се плащат по 30 лева месечно за интернет на учителите

Проектът обхваща целеви групи - деца в риск, деца със специални дарби и обхваща педагогически специалисти, детски градини, Регионални центрове за подкрепа на приобщаващото образование, интегрираща дейност за социално подпомагане и отдели "Закрила на детето", които ще работят за оценяване на потребностите на децата, за да се приобщят в образователната среда. Към него ще са включени около 4 100 деца със специални потребности и над 7000 с изявени дарби.

Предвижда се във втората група да се откриват таланти и дарби и как да бъдат подкрепени. Ще се закупят техника и пособия за специализирани кабинети в детските градини и училища със средства на стойност над 4 млн.лв, и над половин милион лева за обучение на учителите.

Това ще става чрез допитване до образователните заведения и реакция по необходимост. Ще се наемат психолози, логопеди, специалисти, ще се отделят и средства за назначаване и допълнителни часове за занимания. Предвижда се да се въведе позитивна дисциплина, без агресия и насилие.

Детските градини и училища са избрани след проучване за нуждите им, проведена е анкета сред родители за децата и техните потребности. Всеки момент се очаква да приключи обещствената поръчка и април да започне закупуването на компютри и технически средства.

79 иновативни училища има в София

79 иновативни училища има в София

Фандъкова вижда коренна промяна заради пандемията