Индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти се увеличават с не по-малко от 20% от 1 януари 2019 година, съобщиха от МОН.

Това предвижда подписаният Анекс към Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование.

От 1 януари 2019 г. минималната основна работна заплата за директор на директор на училище, детска градина и обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор - 1065 лв., на педагогически специалисти - учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт - 920 лв., на старши учител и старши възпитател - 955 лв. И на главен учител и главен възпитател -1005 лв. Това са предвидените брутни заплати.

Анексът предвижда промяна и при назначаването на психолози, педагогически съветници или социални работници. 1 щатна бройка ще се разкрива при над 350 ученици в училище, а не както до сега при над 400 ученици, а 2 щатни бройки - при над 800 ученици, до сега това се правеше при над 900 ученици в училище.

Предвидени са 39 млн. лева за увеличение на индивидуалните основни работни заплати на непедагогически персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя.

По думите на министъра на образованието Красимир Вълчев с този анекс министерството изпълнява ангажиментите си към учителите.

Според председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева през тази година са договорени най-добрите финансови параметри за образованието.

Председателят на Съюза на работодателите в системата на образованието Надежда Николчева отбелязва пък, че образованието е приоритет и увеличението на учителските заплати го доказва.