Разширява се кръгът от ученици с право на стипендия.На Министерски съвет днес Правителството одобри условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

Промяната цели разширяването на кръгът от ученици, които имат право да получават стипендии, осигурявани със средства от държавния бюджет.

Идеята е с това да се даде по-голяма възможност училищните политики да насърчаване образователните резултати на учениците. Освен това се очаква това да повлияе положително на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на учениците от системата.

След днешното решение освен учениците, обучаващи се в дневна и индивидуална форма на обучение, стипендии ще могат да получават и учениците в комбинирана форма на обучение и в обучение чрез работа (дуална система на обучение). Учениците от частните училища, ще имат равна възможност с учениците от държавните и общинските училища да получават стипендии. Средствата за тях ще бъдат предоставяни чрез бюджетите на общините.

Стипендии ще могат да получават и учениците със специални образователни потребности, завършили VII клас и продължили образованието си.

Учениците с трайни увреждания и учениците без родители или с един родител ще могат да получават освен стипендия заради тези обстоятелства и такава по успех. Те ще имат право да получават 50% от стойността ѝ.

Предвид целогодишното пребиваване (включително и през периода на ваканциите) и откъсването им от семейната среда за учениците, настанени във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати, е предвидено да получават за лични нужди по 33 лв. месечно на ученик по аналогия с джобните разходи, които се полагат на децата, настанени в специализираните институции за деца.

Актуализирана е и горната граница на месечните стипендии от 50 на 60 лв., като по този начин училищата ще могат да определят месечните стипендии в диапазона от 21 лв. до 60 лева.

За осигуряване на стипендии на учениците от VIII клас в общинските училища през 2017 г. правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 1 280 020 лева.

Освен това правителството отпусна и близо 25 хил. лв. за стипендии на млади спортисти. Министерски съвет одобри трансфери по бюджетите на общини в размер на 24 705 лв. Те са за изплащането на стипендиите за третото тримесечие на 2017 г. на 41 ученици с високи постижения в областта на спорта. Финансирането се осигурява по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.