Приемът на общия брой субсидирани от държавата студенти в първи курс намалява с 8% за следващата академична година. Промените са одобрени от Министерския съвет, който е утвърдил условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища.

Заедно с промените от миналата година, делът на финансираните от държавата първокурсници спрямо броя на абитуриентите се връща към нивото на приема от 2010 г. - 62%, съобщават от Министерство на образованието и науката.

Отпуснатият план-прием за миналата година в държавните висши училища е бил 49 596 места, включително за магистри след бакалавърска степен. Одобреният за тази година план-прием е 45 579 студенти.

Промените изпълняват едни от основните цели в Стратегията за развитие на висшето образование, свързани с качеството във висшите училища. Породени са от необходимостта да се възстанови балансът, който е нарушен в предишния период, съобщи министърът на образованието и науката проф. Николай Денков в МС.

Той подчерта, че броят ученици, които завършват средно образование, е намалял с около 25% общо за периода от 2010 г. до 2015 г., а броят на приеманите студенти не се е променял. Именно този дисбаланс е наложил промените в постановлението.

Намаляват студентите по "Икономика", "Администрация и управление" и "Туризъм", при тях реализацията е много ниска. Само 20-30% от завършилите работят на позиция, която изисква висше образование.

Но има и направления, при които приемът се увеличава. Това са "Педагогика", "Математика", "Информационни и комуникационни технологии". Към тях има заявен интерес от бизнеса и те реализират добре студентите си, посочи Денков.

На университетите, които обучават в направления с голямо намаление на приема на студенти за тази година, е предложено да подготвят тригодишни програми за устойчиво развитие. Те трябва да предложат преструктуриране и след този период, да могат да развиват перспективни за техния регион направления с наличния брой студенти. Тези програми ще бъдат финансирани целево, за да се подпомогне преструктурирането, обясни министърът.

При финансирането на висшите училища ще се вземе предвид и тяхното значение за развитието на региона, в който се намират. Според Денков една от функциите на университетите е да служат като мотор за икономическото развитие на регионите, чрез подготовка на съответните специалисти. Предвижда се промяна в методиката за финансиране, която да отчита характерните особености за съответния регион.

Друг елемент на промените е свързан с подкрепа на хуманитарните направления - "История и археология", "Философия", "Филология" и "Религия и теология". В тях се подготвят специалисти, които лесно могат да влязат в училищата с допълнителна педагогическа квалификация. Така ще се компенсира очакваният дефицит на учители през следващите години.

Предложените промени в постановлението са подкрепени от Асоциацията на работодателските организации в България, които играят важна роля при определяне на необходимите за пазара на труда специалисти. Съветът на ректорите също е приел тези промени със съответните мерки, които да позволят на висшите училища да се преструктурират, припомни министърът.