След 20 часа малолетните ще трябва да имат възрастен придружител, ако са извън дома си.

Това предвиждат приетите днес от кабинета промени в Закона за закрила на детето.

Децата ненавършили 14 години ще трябва да бъдат придружавани от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижа за тях, ако искат да се появяват на обществени места след 20 часа.

Ако детето е на възраст между 14 и 18 години, вечерният час за него е 22 часа.

В така поправения Закон за закрила на детето фигурира и текстът, че ако родителите не могат да придружат детето лично, те са длъжни да го пуснат навън само с друго пълнолетно дееспособно лице.

Забранява се също децата до 12-годишна възраст да бъдат оставяни без надзор и грижа, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Нарушението на тези разпоредби води до глоби от 300 до 5000 лв. в различни случаи.

Новите промени в Закона за закрила на детето предвиждат и двойно завишаване на глобата за лица, които продават алкохол и цигари на непълнолетни. След приемането на закона, глобата вече ще бъде в размер на 4000 лв.

Законът за закрила на детето предвижда и създаването на специална комисия за детето към всяка община.

Комисията ще има консултативни и координационни функции. В нея ще участват представители на областните дирекции на МВР, на регионалните инспекторати по образование, на дирекция социално подпомагане, на общинската администрация и редица други.

С промените в закона се създава и нова разпоредба за закрила на личността на детето, според която сведения и данни за детето няма да могат да се разгласяват без съгласието на неговите родители и законни представители.

Ако детето е навършило 14 години разпространението на неговите лични данни ще става и с неговото съгласие.

Промените в закона за закрила на детето целят и да се въведе по-строг контрол за спазване на утвърдените стандарти за качеството на социалните услуги за деца.

Дефинират се отговорностите на всички органи за закрила на детето и се конкретизират задълженията на лицата, полагащи грижи за отглеждането и възпитанието на детето.