Предложение за закриване на една от най-старите професионални гимназии в Перник е внесено от Регионалния инспекторат по образование. Предложението е внесено в МОН.

Като мотиви са посочени намалелия брой на учениците и ниските резултати. Броят на учениците през последните три години намалява от 309 през 2013/2014 учебна година, на 268 през учебната 2014/2015 година и 119 през учебната 2015/2016 година. Това е над 60% спад, какъвто въпреки демографските проблеми не се наблюдава в останалите техникуми в региона, съобщава БТА.

Освен това по данни на РИО на МОН възпитаниците на ПТГ "Юрий Гагарин" системно постигали по-ниски резултати в сравнение с останалите ученици от региона. 

Освен това инспекторите посочват, че училището ще бъде затруднено да покрива разходите си в рамките на делегирания си бюджет. Определените средства на базата на единните разходни стандарти за 2016 г. са в размер на 203 185 лв. - със 166 757 лв. по-малко от 2015 г. Те ще бъдат недостатъчни за ефективното водене на образователно-възпитателния процес.

Училището не може да поддържа и обновява материално-техническа база, а капацитетът на сградния фонд не се използва пълноценно поради намаления брой на учениците, констатират още експертите.

РИО на МОН предлага приемник на ПТГ "Юрий Гагарин" да бъде Професионалната гимназия по енергетика и минна промишленост "Христо Ботев" в Перник.

ПТГ "Юрий Гагарин" е сред емблематичните учебни заведения в Перник, беше образцов техникум преди четвърт век и източник на кадри за машиностроенето. В нея са се обучавали между 1200-1400 ученици от 140 преподаватели.