Европейската комисия (ЕК) одобри българска мярка в размер на 120 милиона евро в подкрепа на обществения доставчик на природен газ в България "Булгаргаз" ЕАД, в контекста на руското нашествие в Украйна. Помощта беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, съобщават от ЕК.

Предвижда се финансирането да бъде под формата на гаранции по нови заеми в размер до 120 млн. евро, отпуснати на "Булгаргаз". С този ход се цели да се преодолее недостигът на ликвидност, пред който е изправен "Булгаргаз", причинен от войната на Русия срещу Украйна.

Според ЕК българската мярка е в съответствие с условията, определени във Временната рамка при кризи и преход, и че са спазени приложимите правила за натрупване. По-специално i) гаранциите се предоставят по нови заеми; ii) натрупаният размер на заема, покрит от гаранциите по мярката, не надвишава нуждите от ликвидност на дружеството за следващите шест месеца; iii)държавата може да гарантира до 90 % от главницата на заема с максимален матуритет до шест години; и iv) гаранциите ще бъдат предоставени не по-късно от 31 декември 2023 г.

От ЕК посочват, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка при кризи и преход. Въз основа на това Комисията одобри индивидуалната помощ съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

ЕК одобри финансова подкрепа от 400 милиона евро за "Булгаргаз"

ЕК одобри финансова подкрепа от 400 милиона евро за "Булгаргаз"

Помощта ще бъде предоставена под формата на субсидиран заем от българското министерство на енергетиката