С 0,38 лв./MWh или с 1,70 % по-евтина да е цената на природния газ от 1 юни 2020 г. Това обсъдиха на онлайн открито заседание членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и представители на Булгаргаз. Цената на газа от 1 юни да е 21,97 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Сега действащата цена за месец май 2020 г. е 22.35 лв./MWh, уточниха от КЕВР.

Предложената цена в размер на 21,97 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи. Освен нея се включват и компонента "обществена доставка" в размер на 0,79 лв./MWh и компонента от 0,17 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен".

В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители, уточняват от КЕВР.

Откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез програмата за съобщения Skype.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, условията по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ.

Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е в резултат на измененията в договора за доставка между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" от 2 март 2020 г.

Считано от 05 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула.

Очаква се от Булгаргаз допълнително да представи в КЕВР информация за пазарния индекс и за усреднения курс на долара, обхващащи периода до 31 май 2020 г. включително. Данните ще бъдат внесени в регулатора на 1 юни 2020 г.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора.