Повече от 70% от европейските граждани очакват ЕС да прави повече в сферата на здравеопазването. Правомощията на европейско ниво наистина са ограничени, но не винаги е необходимо законодателство, за да се подобри състоянието на здравеопазването. Това е мнението на българският евродепутат Андрей Ковачев.

Европейската комисия например подкрепя страните-членки чрез финансиране през европейските структурни и инвестиционни фондове и здравната програма на ЕС, чийто бюджет е 450 млн. евро за периода 2014-2020 година"

Инициираната от българския евродепутат от ГЕРБ д-р Андрей Ковачев Група от евродепутати за достъп до качествено здравеопазване бе домакин на конференция на тема "Бъдещи сценарии за ЕС: ролята на здравеопазването". Събитието събра на едно място представители на Европейската комисия, националните министерства на здравеопазването, членове на Европейския парламент от основните политически групи, организации на гражданското общество, съсловни и пациентски организации, както и други заинтересовани страни.

Участниците обсъдиха добавената стойност на Европейския съюз в сферата на здравеопазването и бъдещите възможности за сътрудничество на европейско ниво на фона на публикуваната преди няколко месеца "Бяла книга за бъдещето на Европа".

"Здравето е предпоставка за просперитет. Растеж и заетост не са възможни без здрави европейски граждани", посочва Ковачев.

Според него да се игнорира проблема със здравните неравенства в ЕС би било не само икономически неефективно, но и политически опасно. Неравенствата са една от основните причини зад политическото недоволство, което тласка много граждани към популистки алтернативи. "Европейският съюз трябва да подкрепя страните-членки, за да гарантираме, че всички европейски граждани имат равни възможности за достъп до качествени здравни услуги в своята страна", подчерта в своето изказване Ковачев.

Два от очертаните в стратегическия документ на Европейската комисия сценария предвиждат Европейския съюз да прекрати действията си в сфери, в които се счита, че носи по-ограничена добавена стойност или не е в състояние да изпълни обещаното. Това включва особено области като здравеопазването, които не са пряко свързани с функционирането на единния пазар.

Участниците в конференцията се обединиха около посланието, че европейското сътрудничество в сферата на здравеопазването е довело до конкретни ползи за европейските пациенти и трябва да бъде продължено, като особено внимание бе обърнато на инструменти като директивата за трансграничните здравни грижи, Европейските референтни мрежи за редки заболявания, европейското сътрудничество за оценка на здравните технологии и други.