Като основен стълб на ЕС Европейският парламент работи неуморно за създаването на едно по-добро бъдеще на съюза. Именно законодателният орган е един от пазителите на универсални ценности като демокрация, защита на човешките права и равноправие, върховенство на закона и социална справедливост.

Отбраната, социалната политика, икономическият просперитет и глобализацията са част от ключовите политики, по които европарламентът допринася за развитието на общността.

Социалната политика е изключително важна за просперитета и мирното съжителство на мозайката от народи в общността. Редица инструменти на европейско ниво осигуряват социална закрила на европейците - пенсия, обезщетения за безработица, детски помощи и други.

В сравнение с останалите държави в света в ЕС има високо ниво на социална защита и добър стандарт на живот. Но в същото време не трябва да се пренебрегват проблемите с безработицата, липсата на перспектива пред част от младите хора и изолацията на хората в лишение, възникнали по време на икономическата криза през последното десетилетие. Застаряването на населението и възникването на нови икономически модели, разчитащи на гъвкави условия на труд, са също част от днешната социална реалност.

Макар че ЕС има ограничени правомощия в социалната област, тъй като политиките се управляват главно от националните правителства, има законодателни актове, фондове и механизми за координация и мониторинг на националните политики на европейско ниво.

От десетилетия Европейският парламент призовава за по-активна политика на ЕС в тази област. Законодателният орган заема основна роля в развитието на Европейския социален фонд, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, Европейската мрежа на службите по заетостта, Гаранцията за младежта, Европейския корпус за солидарност и други.

Сега парламентът работи по редица въпроси, свързани с пенсиите, правата на родителите и настойниците, социално-осигурителните системи в ЕС, половото равенство и много други важни за интеграцията на съюза въпроси.

Друга важна тема в ЕС е отбраната. Парламентът насърчава сътрудничеството между членките за "събуждането" на Спящия великан. Законодателният орган многократно се обяви за обединяване усилията за отбрана на държавите членки на фона на изменящата се международна среда. След като САЩ намекнаха, че Брюксел ще трябва да бъде по-независим в областта на отбраната, темата зае централно място в дебата в рамките на ЕС.

Европарламентът настоява за увеличаване на инвестициите и обединяване на ресурсите си, тъй като това би създало условия за по-голяма ефективност за всички държави в ЕС, но без да се стига до създаване на европейска армия.

Взети заедно, страните в ЕС се нареждат втори по големина на отбранителните разходи. През 2016 г. САЩ са изразходвали 546 млрд. евро, ЕС - 206 млрд. евро, а Китай е далеч назад със 131 млрд. евро. Въпреки че въпросите на отбраната се решават от отделните държави членки, парламентът последователно настоява за увеличаване на бюджетите до 2% от БВП.

Освен това европарламентът призовава държавите да закупуват съвместно военна техника, за да не се дублират и да трупат свръхкапацитет.

За бързо реагиране при кризи ЕП иска да бъдат създадени мултинационални сили и европейско командване с цел справяне със заплахите пред европейската сигурност.

ЕС трябва да се справи с несигурността в и извън Европа чрез изграждане на обща политика по отбраната на ЕС, заявява парламентът.

Сътрудничеството трябва да бъде водещ принцип, според Европейския парламент.

Дебатът за европейската отбрана ще продължи и през следващите години.

Европейският парламент също свърши много работа за възстановяването на закъсалата през последните години икономика и финансова система в резултат на кризата през 2008 г., която разкри слабостите в банките и държавните бюджети на страните членки.

Евродепутатите приеха нови регулации за банките, подкрепиха амбициозен инвестиционен план, засилиха координацията на икономическите политики в ЕС и предложиха мерки срещу укриването на данъци.

За по-добър контрол над банките депутатите одобриха законодателство Европейската централна банка да има пряк надзор над повече от 100 големи банки в еврозоната. Също така ЕП гарантира спестяванията до 100 000 евро за всички вложители и налагането на принципа, че данъкоплатците са последните, които трябва да поемат каквито и да е разходи при фалита на банки.

Европейският съюз взе мерки за засилване на координацията на икономическите и бюджетните политики на страните в ЕС.

В същото време депутатите в ЕП последователно настояват за дълбоки реформи в областта на икономическата и парична политика.

Иначе създаването на работни места и стимулирането на растежа остават в основата на работата на парламента.

Европейският съюз се опитва да извлече най-доброто от свободата да общуваш и търгуваш с другите, но също така търси решения на проблемите на глобализацията.

Депутатите в парламента винаги обръщат голямо внимание на търговските споразумения на ЕС и често настояват за промени в тях.

Парламентът е особено чувствителен към въздействието, което глобализацията оказва върху заетостта. Депутатите подкрепят инициативи срещу социалния дъмпинги за защита на работещите в новите сектори на дигиталната икономика.

И може би най-важното - като един от стълбовете Европейският парламент има пряко участие в дебата за европейската интеграция, която е от съществена необходимост за бъдещето и просперитета на ЕС.

Европейската комисия публикува пет документа, които ще послужат за начало на дебата относно бъдещето на европейската интеграция.

Всеки един документ ще бъде посветен на конкретна тема: социалното измерение на Европа, глобализацията, икономическият и паричният съюз, отбраната и финансите. Те ще съдържат идеи и варианти за това как би могла да изглежда Европа към 2025 г., но няма да включват конкретни предложения. Дебатът приключва в средата на септември, когато председателят на Европейския парламент Жан-Клод Юнкер ще направи своето годишно обръщение относно състоянието на ЕС.

Законодателният орган на ЕС ще продължи да участва във вземането на важните решения за бъдещето на ЕС, което е гаранция за мир и просперитет на народите на Стария континент.