Общинският дълг и общинските гаранции към 31.03.2017 г. възлизат на 1 237,5 млн. лв., в т.ч. 564,8 млн. лв. вътрешен (45,6 %) и 672,7 млн. лв. външен дълг (дългът на Столична община формира 51,7 % от общия размер на дълга).

Спрямо края на 2016 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 11,5 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 11,4 млн. лв. и на намаление на размера на външните заеми с 4,1 млн. лв.

Това се посочва в анализът на Министерство на финансите за финансовото състояние на общините за първото тримесечие на 2017 г

Министерство на финансите отчите, че в редица общини се наблюдават тенденции за подобрение на финансовото състояние като цяло и се полагат усилия за елиминиране на рисковете от нарушение на фискалните правила.

Анализът показва, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната запазва относително постоянно равнище - 38,02 %, спрямо 37,94 % за същия период на миналата година и 40,07 % в края на 2016 г.

Приходите превишават разходите към края на 1-вото тримесечие на 2017 г. при 18 % от общините. Тази тенденция към края на 2016 г. е била в полза на разходите. Наличните в края на март 2017 г. задължения за разходи към годишния размер на разходите на национално равнище достигат 5,3 % (при 5,5 % към 31.03.2016 г. и 8,4 % към 31.12.2016 г.).

Броят на общините, превишаващи средните нива за страната, е 75 (при 86 за същия период на миналата година и 70 към края на 2016 г.). Към 31.03.2017 г. в 30 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите надвишава 15 на сто (при 34 общини за същия период на миналата година и 37 в края на 2016 г.).

Просрочените задължения на общините към 31.03.2017 г. са в размер на 185,6 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 175,8 млн. лева. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 137 общини (52 % от общия брой общини). Над 48 % или 128 общини от всички завършват първото тримесечие на 2017 г. без просрочени задължения в бюджета.

Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 36 % (95 общини), като общият размер на намалението, реализирано от тези общини, е 36,6 млн. лв. В същото време 69 броя общини (или 26 % от всичките) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 28,8 млн. лв.
Само 2 общини (Генерал Тошево и Нови пазар) запазват размера на просрочените си задължения без изменение в рамките на последната година. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 5,3 млн. лв. или 3,0 % от размера на просрочените задължения в бюджета.

Просрочените задължения по бюджета са в размер на 113,3 млн. лв., като при 30 от общините делът им спрямо годишния размер на разходите все още надвишава законовото ограничение от 5 на сто.

От началото на 2017 г. министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 5 общини - Перник, Белово, Тетевен, Септември и Велинград. Плановете на общините Велинград и Септември са съгласувани през месец април 2017 г., когато са предоставени и заеми за финансово оздравяване на тези общини, а на Тетевен - в края на м. март, поради което на този етап не може да се даде категорична оценка на наблюдаваните показатели и финансово състояние на тези три общини.

Общият финансов ефект от оздравителните планове следва да се реализира ефективно средносрочно в периода 2017 - 2019 г., като към края на всеки отчетен период общините са поели конкретни ангажименти за постигане на определени целеви стойности на финансовите си показатели, които следва да реализират и отчитат в Министерството на финансите.