Правителството одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и доклада към него. Следва Народното събрание да разгледа и приеме отчета.

Според данните от годишните отчети 2016 година е приключила с излишък по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 1 468,1 млн. лева. Отнесен към БВП излишъкът по КФП за 2016 година е 1.6%. Спрямо заложения годишен дефицит от 1 800 млн. лв. за 2016 година се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с 3,3 млрд. лева.

Фискалният резерв към края на 2016 година е бил 12.9 млрд. лв. В това число влизат и 11,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Разходите по консолидираната фискална програма за 2016 г., включително вноската в бюджета на ЕС, представляват 35,1% от БВП. Общият им размер е 32 491,4 млн. лева. В сравнение с разчетите за 2016 година разходите представляват 93,3% от планираните за годината разходи.

По-ниското усвояване на разходите през 2016 г. е свързано преди всичко със забавяне при капиталовите разходи. В структурно отношение по-ниско усвояване на планираните разходи се отчита по сметките за средства от ЕС, което е свързано основно със стартирането на процедурите за кандидатстване и изпълнение на проектите по новия програмен период 2014-2020 г., административни трудности и други.

За 2016 година лихвените плащания възлизат на 734,3 млн. лв., което е 91,5% от планираните за 2016 г. За същия период текущите нелихвени разходи са 27 026,0 млн. лв., което е 100,6% спрямо разчета за годината. Капиталовите разходи са 3 871,5 млн. лв.,което е 63% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.

Вноската на страната ни в бюджета на ЕС за миналата 2016 година възлиза на 859,5 млн. лв. или 0,9% от БВП. Вноската е изплатена от централния бюджет на страната за 2016 година.

Със същото решение кабинетът одобри и Годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2016 г. и Годишния отчет за състоянието на държавния дълг за 2016 г. И двата доклада ще бъдат внесени за обсъждане и приемане в Народното събрание.