Акционерни дружества и командитни дружества с акции се освобождават от задължително одитиране на годишните си финансови отчети, информираха от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Задължението отпада от 1 януари 2019 г. Информацията е обнародвана на 27 ноември 2018 г. в "Държавен вестник", брой 98, с обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

По данни на Националния статистически институт 3 637 (три хиляди шестстотин тридесет и седем) български микропредприятия се освобождават от одитирането.

Припомняме, след като мнозинството отхвърли президентското вето върху части от Закона за корпоративното подоходно облагане, държавният глава Румен Радев сезира Конституционния съд за противоконституционност на проекта. Съдия-докладчик по делото е Атанас Семов.

С § 54 от Закона за корпоративното подоходно облагане се променя чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството. По смисъла на изменението микропредприятия - акционерни дружества и командитни дружества с акции от 1 януари 2019 г. се освобождават от задължението да одитират годишните си финансови отчети и съответно да заплащат тези услуги, в случай че не се нуждаят от тях.

От АИКБ уточняват, че задължителният одит отпада за всички акционерни дружества и командитни дружества с акции, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели:

балансова стойност на активите - 700 000 лв.;

нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;

средна численост на персонала за отчетния период - 10 души.

От АИКБ искат още:

Отпадане на задължителния одит според правната форма на предприятието (АД и КДА), а не само за микропредприятията.

Отпадане на задължението за независим финансов одит на консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, независимо от размера им.

Отпадане на административно определяното допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (клас), включително изменение и допълнение на Наредбата за структурната и организация та на работната заплата.

Отпадане на правото на платен годишен отпуск, придобивано на основание ползван отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Отпадане на квотите в съчетание със закрилата от уволнение за новоназначени работници/служители с трайни увреждания и финансови санкции при неизпълнение.

Намаляване на ограниченията за извънреден труд.

Отпадане/ограничаване на имуществената отговорност на работодателя по чл. 200 от Кодекса на труда.

Облекчаване на еднодневните трудови договори и договорите за образование чрез работа (дуално образование).

Въвеждане на единна входна точка за ГФО и прекратяване на практиката бизнесът да предоставя на няколко администрации едни и същи данни.