С 1,8 % нараства общият показател на доверие на потребителите. Данните са за април тази година в сравнение с януари 2018 година. 

Повишението се отчита сред населението както в градовете, така и в селата - с 1,0 и 4,1 пункта.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца е леко влошена. Очакванията им за следващите дванадесет месеца се подобряват.

Това показват данни на Националния статистически институт. 

Снимка 367010

Източник: НСИ

Показателят на доверие в промишлеността също се повишава. се повишава с 1,3 пункта в сравнение с май 2018 година.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3,6%, в добивната промишленост - с 2,4%, и в преработващата промишленост - с 1,1 процента.

 

Безработицата през тази година намалява в сравнение с миналата година. 

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 099 300 души, от които 1 655 800 са мъже и 1 443 600 - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 51,5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта. При мъжете този дял е 57,3%, а при жените - 46,1 процента.

През първото тримесечие на 2018 г. броят на безработните лица е 188 700 души, от които 111 700 (59,2%) са мъже и 77 000 (40,8%) - жени. Коефициентът на безработица е 5,7% и в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. намалява с 1,2 процентни пункта.

Намалението на коефициента е по-голямо при жените (с 1,8 процентни пункта) в сравнение с това при мъжете (с 0,5 процентни пункта). През първото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица на жените е по-нисък от този на мъжете - съответно 5.1 и 6.3 процентни пункта