Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2021 г. е 1 894 лв. и спрямо същия период на 2020 г. се е повишил с 11.6%. Това сочат данни на НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (58.5%), следван от доходите от пенсии (28.9%) и от самостоятелна заетост (5%). Спрямо второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1 процентен пункт, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 0.9 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

 • Доходът от работна заплата се увеличава от 976 на 1 108 лв. (с 13.5%).
 • Доходът от самостоятелна заетост намалява от 100 на 94 лв. (с 5.5%).
 • Доходите от пенсии нарастват от 481 на 547 лв. (с 13.7%).
 • Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 52 на 45 лв. (с 13.1%).

През второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.4%, а делът на дохода от натура - 0.6%.

Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2021 г. е 1 666 лв. и се е увеличил с 20.3% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30.8%), следвани от разходите за жилище (16.9%), данъци и социални осигуровки (14.2%) и разходите за транспорт и съобщения (11.4%). Спрямо второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на разходите за: храна и безалкохолни напитки намалява с 1.9 процентни пункта, данъци и социални осигуровки - с 0.9 процентни пункта, алкохолни напитки и цигари - с 0.5 процентни пункта, жилище - с 0.4. Увеличава се относителният дял на разходите за: културен отдих, свободно време и образование - с 1.4 процентни пункта, облекло и обувки - с 1.3 процентни пункта, транспорт и съобщения - с 0.5 процентни пункта, здравеопазване - с 0.2 процентни пункта.

Снимка 543431

Източник: НСИ

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2021 г. в сравнение със същото тримесечие на 2020 г. видовете разходи средно на лице от домакинство се променят, както следва:

 • Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 452 на 513 лв. (с 13.4%).
 • Разходите за алкохолни напитки и цигари нарастват от 65 на 70 лв. (със 7.1%).
 • Разходите за облекло и обувки се увеличават от 31 на 61 лв. (почти два пъти).
 • Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 240 на 283 лв. (с 18%).
 • Разходите за здравеопазване се увеличават от 81 на 100 лв. (с 23.5%).
 • Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 152 на 190 лв. (с 25.1%).
 • Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 32 на 62 лв. (почти два пъти).
 • Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 210 на 236 лв. (с 12.6%).
Снимка 543432

Източник: НСИ

През второто тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., както следва:

 • Увеличава се потреблението на повечето хранителни продукти, като по-съществено нараства консумацията на зеленчуци - от 18.6 на 20.3 кг, плодове - от 9.4 на 10.3 кг, месо - от 9.2 на 9.8 кг, и прясно мляко - от 4.4 на 4.8 литра.
 • Намалява потреблението на захар - от 1.7 на 1.6 килограма.
 • Без промяна остава потреблението на олио и яйца.