Въвеждат регистър на банковите сейфове от 1 януари 2017 година. Членовете на Управителния съвет на Българската народна банка приеха Наредба № 12 за Регистъра на банковите сметки и сейфове, стана ясно от финансовата институция.

С наредбата се определя редът за подаване и получаване на информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове, поддържан от БНБ. Регистърът ще осигурява централизирана информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица. В него се включват и лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници.

Информация от регистъра ще могат да получават органите и институциите, посочени в чл. 56а, ал. 3 от Закона за кредитните институции, както и физически и юридически лица относно съдържащите се за тях данни в регистъра.

Чл. 56а гласи: "БНБ създава и поддържа електронна информационна система за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници.

Според алинея (3), достъп до информация от системата имат:

1. Органите на съдебната власт (съдилища, прокуратура и следствени органи);

2. Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи;

3. Държавна агенция „Национална сигурност“;

4. Националната агенция за приходите;

5. Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество;

6. съдебните изпълнители при образувано изпълнително дело и главният инспектор или инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет.