Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването и на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

По бюджета на МЗ са одобрени допълнителни средства в размер на 447 590 лв.. Те ще се използват за предоставяне на трансфер по бюджета на НЗОК за 2022 г. за заплащане на оказана медицинска помощ на лица с предоставена временна закрила (украински граждани) за периода до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ., бр.32 от 2022 г.)

Одобреният допълнителен трансфер от държавния бюджет по бюджета на НЗОК за 2022 г. е в размер на 6 823 650 лв. Парите са за заплащане на здравноосигурителни вноски на лицата с предоставена временна закрила и на лицата по чл.39, ал.6, т.2 и чл.40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване за периода от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване до края на 2022 г.