Правителството дава 15 438 600 лева за увеличаване на възнагражденията на персонала в Центровете за спешна медицинска помощ и осигуряване на средства за спешните отделения в лечебните заведения за болнична помощ.

Одобрените средства са по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

Целта на Концепцията за развитие на системата за спешна помощ е подобряване структурата на системата чрез интеграция на двете основни части на системата - извънболнична и болнична спешна медицинска помощ, което да гарантира своевременност и качество на оказваната спешна медицинска помощ.

Изграждането на интегрирания модел за развитие на спешната медицинска помощ представлява структурна промяна, която налага и промяна на разходите за персонал.