Украинските бежанци не успяват да се ориентират в здравната система поради липса на достъпна информация за правата им като пациенти. Като други причини посочват езиковата бариера, неяснота по отношение на процедурите за личен лекар и на общия достъп до здравна помощ.

Това сочи проучването "Достъп до здравеопазване за украинските бежанци в България", проведено от Националната пациентска организация (НПО). Интервюирани са 205 души, от които 127 с украински бежанци и 78 с представители на здравната система. Целта е да се идентифицират основните предизвикателства и потребности на двете страни и се предложат възможности за преодоляването им. Изследването е проведено в периода 15 декември 2022 г. до 1 февруари 2023 г.

Украинските бежанци смятат, че помощта за тях трябва да е фокусирана и върху психологическата подкрепа. Иначе самата медицинска помощ, която им се оказва, когато достигнат до такава, оценяват по-скоро като добра.

80% от анкетираните украинци посочват, че вече са потърсили медицинска помощ в България, но над 60% са платили за нея. 10% оценяват като отлична медицинската помощ у нас, като в същото време няма нито една напълно негативна оценка.

Респондентите от системата на здравната помощ споделят същите проблеми за достъпа на бежанците до нея. Според тях трябва да се работи в насока предоставяне на ясна и разбираема информация за здравните права на бежанците на достъпен за тях език. Също така смятат, че е необходимо да се осигурява превод при прегледите за по-точно снемане на анамнеза. Оказване на психологическа подкрепа на бежанците представителите на здравната система определят като от изключително значение.

Националната пациентска организация предлага решения на проблемите и според нея е необходимо изграждането на единна информационна система, която да обслужва и координира целия поток на бежанци в България, не само този от Украйна.

"Организирането на мащабна информационна работа сред украинските бежанци, достъпна на техния език, която да ги запознае с правата и задълженията им като пациенти на здравната система, с процедурите и структурите на здравната помощ, е друг начин да се преодолеят проблемите. В този процес значима роля могат да изиграят неправителствените организации, в частност пациентските такива, които и сега се ангажират с подпомагане, посредничество и консултиране на бежанци и се ползват с тяхното доверие. Необходимо е техни проекти в тази насока да бъдат подкрепени от държавата и местната власт. Разработените веднъж материали, преведени на съответния език, биха могли да се използват и за бежанци от други държави. Освен за бежанците, информационен ресурс за работата с тях е необходим и за професионалистите, работещи в здравната система", посочват от НПО.

От организацията настояват да се създаде модел, с който медицинските работници и представителите на други институции да бъдат подкрепени с осигуряване на превод при работа с бежанци.

Освен това държавата трябва да осигури и допълнителен ресурс за оказване на психологическа и психиатрична помощ на бежанците, тъй като в момента тя е извън обхвата на здравното осигуряване, смятат още от Националната пациентска организация.