Проект за постановление на Министерския съвет предвижда закриване на Националния център по наркомании. Като основен мотив за закриването на центъра в доклада на министъра на здравеопазването се сочи, необходимостта от прехвърляне на 5 щатни бройки в НЕЛК и още няколко в психиатрията в Церова Кория.

Това съобщават от Центъра за защита на правата в здравеопазването.

Националният център по наркоманиите е създаден със Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. Според закона центърът осъществява координацията и методическото ръководство на дейностите, свързани с превенцията на употребата на наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества.

Центърът дава разрешава осъществяването на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, програми за психосоциална рехабилитация, програма за лечение на лица, зависими от наркотични вещества. Той осъществява и специализираният контрол над лечебната дейност.

В дейността си по намаляване на търсенето на наркотични вещества Националният център по наркомании си сътрудничи с международните организации, работещи в тази област.

В Националния център по наркомании е създаден Национален фокусен център като част от Европейската информационна мрежа за наркотици и наркомании, подпомагаща Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании.

Националният фокусен център поддържа публична информационна система за наркотици и наркомании, както и информационна система за ранно предупреждение за нови наркотични вещества като част от Европейската система за ранно предупреждение. Националният център по наркомании поддържа служебна база данни на лицата, включени в програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти.

На фона на описаните функции и отговорности, основният аргумент за закриването му - прехвърляне на по 5 щатни бройки в НЕЛК и Церова Кория, звучи меко казано смущаващо.

Отделен въпрос е, че Националният център е създаден със Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и може да бъде закрит само с промяна в закона. Закриването му с Постановление на Министерския съвет е пар екслеанс нарушение на закона.

От своя страна законът е приет на базата на Националната стратегия за борба с наркотиците, в която борба водеща роля има точно Националния център по наркомании.

Разбира се всяка административна структура може да бъде премествана, закривана или преструктурирана. Доброто управление обаче е, първо да приемеш дългосрочна стратегия, след това да промениш закона и на края да преструктурираш администрацията.

Тези принципи на доброто управление са още по-важни, когато става дума за контрол върху наркотичните вещества, защото последиците могат да са тежки за цялото общество. Нарушаването им може да значи неумение за добро управление. Може обаче и да значи, че има скрити цели, за чиято реализация този национален център пречи.