Правителството намира за неоснователно искането на омбудсмана Мая Манолова за обявяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за МВР. Поради тази причина кабинетът смята, че искането трябва да бъде отхвърлено, съобщават от "Дондуков 1".

Конституционно дело (КД1/2017) е образувано по искане на омбудсмана на Република България и за обявяване на противоконституционност на разпоредбите на §69 и §70 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР.

Манолова смята, че с разпоредбите се засяга правната сигурност на служителите в МВР, чиито служебни и трудови правоотношения се преобразуват, ограничават се техни права, променя се категорията им на труд при пенсиониране, лишават се от право на обезщетения.

Според правителството изложените от омбудсмана аргументи не са за противоконституционност на уредбата, а са съображения по целесъобразност.

Конституционно дело (КД2/2017) е образувано по искане на тричленен състав на ВАС, І колегия, 8 отделение, за установяване противоконституционност на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. Въпросният член препраща към чл. 4, ал. 3, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, в частта, която се отнася до пенсионери, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност.

В становището си Министерският съвет излага аргументи. Според тях искането за установяване на противоречие между Конституцията и чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО трябва да бъде отхвърлено като неоснователно.